Vyhláška č. 131/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu

Čiastka 56/1964
Platnosť od 29.06.1964 do30.06.1978
Účinnosť od 01.07.1964 do30.06.1966
Zrušený 45/1978 Zb.