Vyhláška č. 131/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu

(v znení č. 38/1966 Zb., 112/1972 Zb.)

Čiastka 56/1964
Platnosť od 29.06.1964 do30.06.1978
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1978
Zrušený 45/1978 Zb.