Vyhláška č. 123/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov

(v znení č. 55/1967 Zb., 122/1970 Zb.)

Čiastka 53/1964
Platnosť od 29.06.1964 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1979
Zrušený 136/1979 Zb.

123

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov

z 29. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky

a) poľnohospodárskych výrobkov, bielkovinových koncentrátov a krmivových zmesí dodávaných podnikmi riadenými Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov,

b) sladkovodných rýb, rybej násady, plôdika a ikier dodávaných podnikmi riadenými Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva,

d) medu, lesných plodov a húb, kozliat a jahniat dodávaných ľudovými spotrebnými družstvami, pokiaľ sú odberateľmi priemyselné, veľkoobchodné a maloobchodné organizácie. Nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu a na dodávky upravené základnými podmienkami nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb.*)

DRUHÁ ČASŤ

Rastlinné výrobky

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

§ 2

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) na dodávky poľnohospodárskych výrobkov rastlinného pôvodu (vrátane osív a sadiva, bielkovinových koncentrátov a krmivových zmesí) v dvoch vyhotoveniach najneskoršie:

a) pri dodávkach sladovníckeho jačmeňa sladársko-pivovarským podnikom do 3 dní po prijatí prídelového listu (§ 12);

b) pri priemyslových zemiakoch 45 dní pred začiatkom tretieho štvrťroka (tento návrh obsahuje celoročný objem dodávky);

c) pri osive a sadive do 5 dní po prijatí plánovacieho aktu (plánu odbytu);

d) pri všetkých ostatných výrobkoch 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má uskutočniť prvá dodávka.

(2) Návrh zmluvy obsahuje požadovanú druhovú skladbu a balenie.

(3) Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 10 dní po uplynutí lehoty na jeho predloženie, pri oneskorene predložených návrhoch zmluvy do 10 dní od jeho prijatia.

(4) Pri dodávkach raných zemiakov a ostatných konzumných zemiakov v období od 1. do 31.8. ústredné orgány sa môžu za účelom rovnomerného zásobovania obyvateľstva dohodnúť na operatívnom riadení dodávok v kratších časových obdobiach (päťdenných, desaťdenných).

(5) Pri priemyselných zemiakoch dodávateľ je povinný dohodnúť s odberateľom najneskoršie do 8. dňa predchádzajúceho mesiaca spresnenie dodávok na nasledujúci mesiac. Ak dôjde k rozporu, obidve organizácie sú povinné oznámiť rozpor svojmu nadriadenému orgánu. Rozpory medzi organizáciami rozhodujú ich nadriadené orgány, ktoré sú povinné tak urobiť do 12. dňa pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa má plniť.

§ 3

Akosť (k § 172 zákona)

Odberateľ je povinný prevziať poľnohospodárske výrobky, ktoré nezodpovedajú technickým normám, pokiaľ ich môže použiť na plánované účely.

§ 4

Označovanie výrobkov (k § 174 zákona)

Dodávky výrobkov voľne nakladaných i vrecovaných sa neoznačujú, pokiaľ spôsob označovania neurčuje technická norma.

§ 5

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Dodané množstvo výrobkov sa môže odchyľovať od množstva dohodnutého v zmluve na jednotlivé mesiace o 1-5 %.

(2) Pri dodávkach dráhou musí dodávateľ požiadať verejného dopravcu, aby vykonal úradné váženie výrobkov. Pokiaľ verejný dopravca nemôže odvážiť výrobky v odosielacej stanici, dodávateľ je povinný požiadať, aby zásielka bola úradne odvážená v stanici určenia, prípadne v nácestnej stanici.

(3) Ak je dohodnuté, že výrobky sa budú dodávať vo vreciach o rovnakej váhe, zisťuje sa správnosť váhy prevážením 5 % vriec náhodne vybratých. Ak sa zistí, že vrecia nemajú rovnakú váhu, zisťuje sa váha dodaného tovaru prevážením na koľajovej alebo mostovej váhe.

(4) Organizácie sa môžu vzájomne dohodnúť, že uznávajú váhu dodávateľa alebo odberateľa za rozhodujúcu pre posúdenie množstva.

(5) Minimálne množstvo je vagónová zásielka.

§ 6

Hospodárenie s obalmi (k § 179 zákona)

(1) Pokiaľ sa výrobky majú dodávať vo vreciach odberateľa, odberateľ musí pri odoslaní vriec uviesť pre dodávateľa v sprievodnom doklade zásielky počet, druh, veľkosť a stav vriec. Príjemca je povinný prekontrolovať skutočný stav, počet, druh a veľkosť vriec s údajmi v prepravnom doklade. Pokiaľ dôjdu vrecia znečistené alebo poškodené, príjemca ich vyčistí alebo opraví alebo ich vráti; náklady uhrádza odosielateľ obalov.

(2) Zásielky voľne nakladané odosielateľ podľa potreby opatrí zahrážkami. Pri použití zahrážok odosielateľa príjemca je povinný zahrážky vyplatene vrátiť odosielateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia vagónu na vykládku. Táto lehota sa dodrží, ak boli zahrážky preukázateľne nahlásené na podaj verejnému dopravcovi najneskoršie posledný deň tejto lehoty; dátum nahlásenia na podaj odberateľ uvedie v prepravnom doklade.

§ 7

Preprava (k § 180 zákona)

(1) Ak odberateľ podľa predchádzajúcej dohody s dodávateľom zabezpečuje prepravu výrobkov, dodávateľ je povinný nahradiť mu náklady prepravy, a to do 50 km podľa tarify cestnej automobilovej dopravy, nad 50 km podľa tarify dráhy, pokiaľ cenník neurčuje inak.

(2) Dobu príjmu výrobkov odberateľom, po ktorú je dodávateľ oprávnený dodať výrobky dopravným prostriedkom ním vyslaným, a dobu výdaja výrobkov dodávateľom, pokiaľ ich prepravu zabezpečuje odberateľ, organizácie si dohodnú v zmluve. Dodávateľ je povinný dohodnúť s odberateľom prevzatie výrobkov dodávaných cestným dopravným prostriedkom, pokiaľ sa má odber uskutočniť po 16. hodine alebo v dňoch pracovného pokoja.

§ 8

Prepravné dispozície (k § 189 zákona)

Pokiaľ odberateľ neuviedol prepravné dispozície priamo v zmluve, je povinný na dohodnuté množstvo výrobkov predložiť dodávateľovi prepravné dispozície najneskoršie 9. deň mesiaca predchádzajúceho dodávkovému mesiacu.

§ 9

Odber výrobkov a preverenie akosti (k § 193 až 197 zákona)

(1) Odberateľ je povinný pri odbere výrobkov a preverovaní akosti postupovať podľa technických noriem.

(2) Ak má odberateľ zato, že akosť dodaných výrobkov nezodpovedá akosti udanej dodávateľom v sprievodných dokladoch, je povinný bez meškania o tom upovedomiť dodávateľa.

(3) Vierohodný dôkazný prostriedok o skutočnej akosti dodaných výrobkov odberateľ zabezpečí najmä odberom vzoriek za účasti dodávateľa, organizácie alebo osoby, ktorú mu dodávateľ označil, prípadne za účasti organizácie oprávnenej rozhodnúť o akosti výrobkov. Ak nemožno zabezpečiť odber vzoriek za účasti uvedených organizácií (osôb), odberateľ prizve na odber vzoriek orgán spoločenskej kontroly alebo inú nestrannú osobu.

§ 10

Odber vzoriek

(1) Vzorky sa odoberajú:

a) pri voľne nakladaných výrobkoch a vrecovaných zemiakoch ešte pred vyložením z dopravného prostriedku;

b) pri ostatných vrecovaných výrobkoch najneskoršie do 48 hodín po prevzatí výrobkov od odovzdávajúcej organizácie.

(2) Z výrobkov sa odoberú tri vzorky (pri zemiakoch jednu vzorku) podľa ustanovenia technickej normy.

(3) Vzorky sa zapečatia a opatria podpismi osôb, ktoré sa zúčastnili pri ich odbere. Odberateľ si ponechá dve vzorky, tretiu zašle dodávateľovi. Ak nedôjde medzi organizáciami k dohode o tom, či reklamácia je odôvodnená, odberateľ zašle jednu vzorku bez meškania Štátnej inšpekcii akosti poľnohospodárskych výrobkov (pri kombinovaných krmivách, osivách a sadivách Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu, prípadne Ústrednému štátnemu veterinárnemu ústavu). Akosť zistená rozborom tejto vzorky je pre obidve organizácie záväzná. Náklady posudku uhrádza organizácia, v neprospech ktorej výsledok dopadol.

§ 11

Reklamácia a záručná doba (k § 135 a 136 zákona)

(1) Odberateľ je povinný reklamovať:

a) vady akosti, ktoré boli zistené podľa § 10 ods. 3 rozborom vzoriek, zaslaných Štátnej inšpekcii akosti poľnohospodárskych výrobkov, Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu alebo Ústrednému štátnemu veterinárnemu ústavu do 5 dní po prijatí rozboru, najneskoršie však do dvoch mesiacov od splnenia dodávky; ak nedodrží túto lehotu, právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká;

b) ostatné vady do konca záručnej doby.

(2) Záručná doba pri osive a sadive sa končí uplynutím najbližšieho vegetačného obdobia, pri škôlkárskych výpestkoch uplynutím obdobia prvej plodnosti. Pri ostatných rastlinných výrobkoch záručná doba je 6 mesiacov od splnenia dodávky, pokiaľ v technickej norme nie je určená iná záručná doba.

Oddiel II

Osobitné ustanovenia pre niektoré druhy výrobkov

Zrnoviny a strukoviny

§ 12

Podklady pre uzavieranie zmlúv (k § 115 zákona)

Pri dodávkach sladovníckeho jačmeňa dodávky a odber určuje podľa informatívnych vzoriek príslušný orgán*) v rámci úloh určených plánom. Organizácie uzavierajú zmluvy na základe prídelového listu vydaného touto komisiou.

§ 13

Akosť (k § 172 zákona)

Dodávky sladovníckeho jačmeňa pre vývozné sladovne sa uskutočňujú v akosti osobitne dohodnutej.

§ 14

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

Pri dodávkach strukovín je minimálne množstvo 200 kg jedného druhu. Ak sú závody dodávateľa a odberateľa v rôznych krajoch, môže sa dodávka požadovať len na jedno miesto v kraji.

§ 15

Obiloviny sa dodávajú voľne nakladané. Pokiaľ odberateľ žiada vrecované dodávky, dodávateľ je povinný splniť túto požiadavku len v prípade, že predchádzajúci rozsah vrecovaných dodávok za rovnaké časové obdobie zodpovedá predloženej požiadavke alebo že odberateľ nemá technické zariadenie pre odber voľne nakladaných výrobkov.

Olejniny pre priemyslové spracovanie

§ 16

Akosť (k § 172 zákona)

(1) Horšiu akosť, než ako ustanovenú, dodávateľ môže dodať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase odberateľa.

(2) Olejniny, ktoré obsahujú viac ako 10 váhových percent olejnín iného druhu, považujú sa za zmes a hodnotia sa podľa jednotlivých druhov obsiahnutých v zmesi.

(3) Ak sú dodané olejniny s neodstrániteľným pachom, odberateľ nemôže požadovať nové bezvadné plnenie ani zrušenie zmluvy, pokiaľ olejniny možno použiť na plánované účely.

(4) Dodávateľ je povinný uviesť v prepravných dokladoch obsah vody v percentách.

§ 17

Minimálne množstvo (k § 176 zákona)

Pri dodávkach olejnín je minimálne množstvo 500 kg. Repku a slnečnicu môže však dodávateľ dodávať v množstve menšom ako 1 vagón len v júni a v decembri.

§ 18

Obaly a balenie (k § 178 zákona)

(1) Olejniny sa dodávajú vo vreciach odberateľa, pokiaľ niet inej dohody. Odberateľ je povinný neznečistené a nepoškodené vrecia zaslať na vlastný náklad do odosielajúcich staníc oznámených dodávateľom najneskoršie 15 dní pred začiatkom dodacej lehoty a je povinný o odoslaní vriec upovedomiť dodávateľa. Pokiaľ odberateľ nezašle vrecia 10 dní pred začiatkom dodacej lehoty, dodávateľ je oprávnený odoslať olejniny vo vlastných vreciach. Vrecia vyfakturuje odberateľovi za obstarávacie ceny, ak nebolo dohodnuté inak.

(2) Dodávky olejnín sa nedodávajú vo vreciach o rovnakej váhe (v egalizovaných vreciach).

§ 19

Preprava (k § 180 zákona)

Pri dodávkach repky a slnečnice sa prepravné dispozície v priebehu zberu nahrádzajú nakladacím plánom dojednaným medzi nadriadenými orgánmi odberateľa a dodávateľa, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Dodávateľ je povinný dodržiavať určené denné nakladacie kapacity.

§ 20

Cena (k § 190 zákona)

(1) Dodávateľ účtuje odberateľovi olejniny preddavkovo podľa základnej olejnatosti.

(2) Odberateľ olejnín je povinný vykonať predpísaným rozborom zistenie obsahu tuku, ktoré je rozhodujúce pre zúčtovanie (pri ľanovom semene po magnetickom čistení a pri morenom ľanovom semene sa organizácie môžu dohodnúť na inom spôsobe účtovania). Obsah oleja sa zaokrúhľuje na celé desatiny percenta. Na základe zistenia tukovej hodnoty v kg (%) odberateľ vykoná zúčtovanie dodávky. Toto zúčtovanie odberateľ je povinný zaslať dodávateľovi najneskoršie do 15 dní a v čase od 1. júla do 30. septembra do 20 dní po prevzatí dodávky od odovzdávajúcej organizácie.

(3) Ak je odberateľ v omeškaní so zaslaním zúčtovania, zaplatí dodávateľovi penále 20 Kčs za každý deň omeškania.

(4) Dodávateľ je oprávnený uplatniť námietky proti zisteniu obsahu tuku najneskoršie do 15 dní od odoslania zúčtovania. V tom prípade odberateľ zabezpečí vykonanie rozboru Štátnou inšpekciou akosti poľnohospodárskych výrobkov. Výsledok rozboru Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov je pre obidve organizácie záväzný. Rozdiely oproti preddavkovej fakturácii odberateľ je povinný zaplatiť do 15 dní od odoslania zúčtovania alebo od prijatia rozboru Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov.

(5) Ak obsah voľných mastných kyselín presahuje percento určené normou, odberateľ zrazí 1 % z ceny za každé percento presahujúce normu až do obsahu 6 % vrátane a 1,5 % za každé percento presahujúce 6 %. Ak obsah prímesí a minerálnych nečistôt presahuje percento určené normou, odberateľ súčasne s reklamáciou oznámi, aký spôsob spracovania si vadná zásielka vyžiada a náklady spojené so spracovaním vyjadrí zľavou v percentách.

§ 21

Preverovanie množstva a akosti

Pri vrecovaných dodávkach olejnín sa predlžuje o ďalších 24 hodín lehota na odber vzoriek ustanovená v § 10 ods. 1 písm. b), ak prekročenie dohodnutej preberacej kapacity je viac než dvojnásobok.

§ 22

Odber vzoriek

Zo zásielky sa odoberajú tri vzorky podľa jednotných analytických metód platných pre tukový priemysel o váhe najmenej 200 g. Jedna vzorka slúži odberateľovi na rozbor, druhá a tretia zostáva uložená u odberateľa pre prípadný rozhodcovský rozbor po dobu 60 dní od preverenia dodávky.

Zemiaky

§ 23

Akosť (k § 172 zákona)

Pri dodávkach zemiakov na priemyslové spracovanie ústredné orgány dodávateľa a odberateľa dohodnú do 15. septembra bežného roku percento kŕmnych zemiakov, ktoré sa budú dodávať namiesto priemyslových zemiakov. Množstvo kŕmnych zemiakov nesmie presiahnuť 10 %.

§ 24

Denná nakladacia kapacita

Organizácie sú povinné dohodnúť pri spresňovaní dodávok priemyslových zemiakov maximálnu dennú nakladaciu kapacitu pre jednotlivých príjemcov. Tieto množstvá budú dohodnuté v rovnakých termínoch, ktoré platia pre spresnenie dodávok na nasledujúci mesiac (§ 2 ods. 5).

§ 25

Obaly a balenie (k § 178 zákona)

(1) Pokiaľ technické normy neurčujú, že stolné zemiaky majú sa dodávať výhradne vo vreciach, organizácie sa dohodnú, aké množstvo bude dodané voľne nakladané a aké vo vreciach a súčasne dohodnú počet vriec, ktoré odberateľ zašle dodávateľovi.

(2) Ak v zmluve nie je dojednané inak, dodávateľ musí pri konzumných zemiakoch v čase od 1. novembra do 31. marca, a ak je nebezpečenstvo mrazu i mimo tejto doby, zabezpečiť vagónové zásielky proti mrazu uzavretím a utesnením dverí a okien vagónov a rovnomernou vrstvou slamy po stenách vagónu a na povrchu v množstve najmenej 2 % váhy nákladu zemiakov (zimný obal). Časť slamy možno nahradiť vlnitou papierovou lepenkou (bez dechtu), najviac však vo váhe 25 kg, pričom 8 kg slamy je nahradených 1 kg lepenky. Náklady uhrádza odberateľ.

§ 26

Preprava (k § 180 zákona)

(1) Dodávky konzumných zemiakov dodávateľ je povinný avizovať príjemcovi.

(2) Pri dodávke konzumných zemiakov musia byť v dopravnom prostriedku oddelené a označené jednotlivé odrody a akostné triedy.

§ 27

Označovanie akosti dodávaných zemiakov (k § 192 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný v osvedčení o akosti uviesť tiež percento prímesí hliny nad prípustnú toleranciu (2 %).

(2) Ak je v osvedčení o akosti vyznačené vyššie percento prímesí, než pripúšťa technická norma, dodávateľ odpočíta v prospech odberateľa zo zásielky váhovú zrážku zodpovedajúcu zvýšenej prímesi.

§ 28

Prepravné dispozície (k § 189 zákona)

(1) Prepravné dispozície odberateľ zasiela dodávateľovi v dvoch vyhotoveniach najneskoršie 15. deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu dodávky.

(2) Pri dodávkach stolných zemiakov odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi súčasne s prepravnou dispozíciou na mesiac september predbežný rozpis množstva zemiakov, ktoré sa má dodať vo štvrtom štvrťroku do jednotlivých okresov.

§ 29

Úbytok na váhe počas prepravy

Pri preprave raných zemiakov dráhou dovolený úbytok na váhe počas prepravy je 2 %, ak doprava trvá dlhšie ako 2 dni, a 3 %, ak doprava trvá dlhšie ako 4 dni.

Bielkovinové koncentráty a krmivové zmesi

§ 31

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

Minimálne expedičné množstvo pre maloobchod je 50 kg.

§ 32

Prepravné dispozície (k § 180 zákona)

Dodávateľ je povinný pred uzavretím zmluvy predložiť odberateľovi zoznam druhovej skladby výrobkov vyrábaných jednotlivými výrobňami. Odberateľ môže v prepravných dispozíciách kombinovať vagónové dodávky len z druhovej skladby jednej výrobne.

§ 33

(1) Dodávatelia sú povinní plniť dodávky tak, že 50 % celovagónových zásielok určených pre jeden závod odberateľa odošlú do 15. dňa mesiaca.

(2) Ak dodávka z jednej výrobne dodávateľa pre jednotlivý závod odberateľa nepresahuje celovagónovú zásielku, dodávateľ je povinný splniť toto množstvo do 20. dňa mesiaca.

TRETIA ČASŤ

Živočíšne výrobky

Oddiel I

Jatočné zvieratá

§ 34

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Dodávateľ predloží najneskoršie 45 dní pred začiatkom štvrťroka odberateľom svojho nákupného obvodu prehľad plánovaných nákupných množstiev jednotlivých druhov jatočných zvierat podľa okresov, aby odberatelia mohli určiť mesačné podiely jednotlivým bitúnkom podľa rozsahu nákupu vo vlastnom okrese. Pritom sa v podieloch jednotlivých bitúnkov prihliada i na rozsah nevyhnutných zabití dodávaných z obvodov týchto bitúnkov.

(2) Odberateľ zasiela dodávateľovi návrh zmluvy o dodávke jatočných zvierat (objednávku) vo dvoch vyhotoveniach najneskoršie 35 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť. Objednávka obsahuje rozdelenie podľa druhov zvierat, podľa jednotlivých bitúnkov a mesačné dodacie lehoty.

(3) Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy najneskoršie do 10 dní po uplynutí predkladacej lehoty; pri oneskorene predloženom návrhu zmluvy do 10 dní po jeho prijatí.

§ 35

Akosť (k § 172 zákona)

(1) Jatočné zvieratá, ktoré nezodpovedajú akostným podmienkam určeným v technických normách, preberajú sa podľa výťažku mäsa a vedľajších produktov zabitia.

(2) Pre zaradenie jatočných koní do akostných tried je rozhodujúca výťažnosť mäsa. Podľa výťažnosti sa zaraďujú jatočné kone do:

akostnej triedy A pri výťažnosti nad 57 %

akostnej triedy B pri výťažnosti nad 51 %

akostnej triedy C pri výťažnosti nad 45 %

akostnej triedy D pri výťažnosti do 45 %

(3) Pre zaradenie jatočných žriebät (koní do dvoch rokov) do akostných tried sa určujú tieto znaky:

akostná trieda A: žriebätá plne mäsité, veľmi dobrej jatočnej hodnoty,

akostná trieda B: žriebätá mäsité, dobrej jatočnej hodnoty,

akostná trieda C: žriebätá málo mäsité.

§ 36

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Množstvo dodávaných jatočných zvierat sa určuje v živej váhe.

(2) Odberateľ je povinný prevziať na splnenie záväzku zo zmluvy dodávky iných druhov jatočných zvierat, a to podľa prepočtu uvedeného v odseku 3. Dodávateľ však musí odberateľovi oznámiť zmenu druhovej skladby najneskoršie 15 dní pred mesiacom, v ktorom sa má plniť.

(3) Za 100 kg živej váhy ošípaných sa započítava na plnenie zmluvy 130 kg živej váhy teliec alebo 150 kg živej váhy hovädzieho dobytka; za 100 kg teliec 120 kg živej váhy hovädzieho dobytka alebo 80 kg živej váhy ošípaných. Rovnakým pomerom sa započítavajú na plnenie zmluvy dodávky týchto druhov jatočných zvierat za hovädzí dobytok.

(4) Váha mäsa vyťaženého z nevyhnutných zabití a zo zvierat nezodpovedajúcich akostným podmienkam (§ 35 ods. 1), pokiaľ bolo uznané za požívateľné alebo podmienene požívateľné, sa započítava na plnenie zmluvy tak, že váha mäsa sa násobí pri hovädzom dobytku, koňoch, ovciach a kozách koeficientom 2, pri ošípaných koeficientom 1,25, pri teľcoch koeficientom 1,4. Váhou vyťaženého mäsa sa rozumie váha 4 štvrtiek pri hovädzom dobytku a koňoch alebo 2 polovíc pri ošípaných alebo celých teľcoch v koži bez nožičiek, alebo pri ovciach a kozách váha trupu bez nôh, a to vždy s vrasteným lojom alebo slaninou a s obličkami vo vychladnutom stave.

(5) Pri koňoch sa váha vyťaženého mäsa určuje podľa ČSN 46 6120 pre jatočný hovädzí dobytok.

§ 37

Pomocný materiál

(1) Zahrážky, reťaze a klietky odberateľ je povinný vrátiť dodávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia vagóna na vykládku, pri cestných dopravných prostriedkoch ihneď pri prevzatí.

(2) Prevzatie pomocného materiálu odberateľ potvrdzuje na sprievodnom doklade.

§ 38

Preprava (k § 180 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoj náklad prepravu jatočných zvierat až na rampu bitúnku. Ak však pri preprave dráhou nie je rampa stanice určenia totožná s rampou bitúnku, odberateľ je povinný zabezpečiť na vlastný náklad prekládku a vykládku a ďalšie úkony až do prevzatia zvierat.

(2) Ak je na bitúnku vlečka alebo ak sa zvieratá prepravujú cestným dopravným prostriedkom, zabezpečí odberateľ vyloženie zvierat. Odberateľ je taktiež povinný ošetrovať jatočné zvieratá až do splnenia, a to v prípadoch, v ktorých ide o zvieratá vo vagónoch pristavených na vlečke alebo o zvieratá vo vagónoch v stanici určenia, ak nemá jatočný závod vlečku.

(3) Jatočné teľce sa dodávajú spravidla na najbližší bitúnok, výnimočne na iný bitúnok, najviac však do vzdialenosti 80 km od nákupného miesta.

§ 39

Avízo (k § 180 zákona)

V správe o odoslaní vozovej zásielky dodávateľ uvedie druh a množstvo jatočných zvierat.

§ 40

Dodacie lehoty (k § 187 zákona)

(1) Dodacie lehoty sa určujú pri jatočnom hovädzom dobytku, teľcoch a ošípaných s presnosťou na dekádu a pri jatočných koňoch, ovciach a kozách na mesiac.

(2) Organizácie sú povinné najneskoršie 20 dní pred začiatkom dodávkového štvrťroka dohodnúť rozdelenie mesačného množstva pri jatočnom hovädzom dobytku, teľcoch a ošípaných na jednotlivé dekády a súčasne vykonajú rozpis na dni. Ak sa organizácie nedohodnú na určení dekádnych dodávok, rozpory musia rozhodnúť nadriadené orgány najneskoršie do začiatku dodávkového štvrťroka.

(3) Dodávateľ je oprávnený výnimočne prekračovať dodávky jednotlivých druhov jatočných zvierat určené pre jednotlivé dekády, pokiaľ:

a) písomne oznámi odberateľovi najneskoršie 3 dni pred začiatkom dekády zvýšenie dodávok podľa jednotlivých druhov jatočných zvierat a podľa množstva v živej váhe;

b) odberateľ do 48 hodín po prijatí tohto oznámenia dodávateľovi potvrdí, že so zvýšenou dodávkou súhlasí a v tejto lehote súčasne predloží dodávateľovi rozpis zvýšeného množstva na jednotlivé bitúnky a dni. Pokiaľ by odberateľ vo výnimočných prípadoch s ohľadom na kapacitu bitúnkov nemohol prevziať zvýšené množstvo, je to povinný v rovnakej lehote oznámiť svojmu nadriadenému orgánu, ktorý po dohode s nadriadeným orgánom dodávateľa určí iného odberateľa.

(4) Množstvo jatočných zvierat dodané v jednotlivých dekádach sa môže odchyľovať od dekádneho množstva pre jednotlivé bitúnky najviac o ± 15 %; pri dodávkach pre bitúnky v Prahe, Plzni, Lounoch, Ústí nad Labem, Brne, Březhrade, Ostrave (Martinove), Bratislave, Zvolene a Košiciach najviac o 10 %. Na prekročenie tolerancie sa neprihliada, ak bolo spôsobené prekročením alebo nesplnením dohodnutých množstiev nevyhnutných zabití.

(5) Plnenie dodávok pri jatočnom hovädzom dobytku, teľcoch a ošípaných na konci každej dekády bude odsúhlasené do 24 hodín po skončení dekády na jednotlivých bitúnkoch.

(6) Odberateľ je povinný 72 hodín po skončení dekády zaslať dodávateľovi prehľad dodávok podľa bitúnkov a dodávateľských závodov, doložený zápisnicami z jednotlivých bitúnkov.

(7) Pri dodávkach jatočných koní a jatočných oviec a kôz je závod dodávateľa povinný oznámiť závodu odberateľa 10 dní vopred množstvo zvierat pripravených na dodávku. Odberateľ do 48 hodín oznámi preberacie bitúnky a deň dodávky na bitúnky.

§ 41

Splnenie dodávky (k § 168 zákona)

(1) Dodávka jatočných zvierat sa splní odovzdaním zvierat odberateľovi na rampe bitúnku. Pri odbere zvierat na rampe bitúnku odberateľ zisťuje počet kusov podľa údajov v sprievodnom doklade a vytriedi podľa rozhodnutia veterinárneho zariadenia zvieratá na kusy, ktoré budú prevzaté v živom stave, a na kusy, ktoré budú prevzaté podľa výťažku mäsa a vedľajších produktov zabitia.

(2) Po vytriedení zvierat dodávateľ nezodpovedá za vady kusov, ktoré boli určené na prevzatie v živom stave. Kusy, ktoré uhynuli po vyložení z dopravného prostriedku alebo počas ustajnenia v priestoroch bitúnku, započítavajú sa na plnenie zmluvy a účtujú sa v nákupnej váhe, alebo ak ju nemožno zistiť, vo váhe zistenej dodatočne.

(3) Dodávateľ je povinný dohodnúť s odberateľom prevzatie výrobkov, ak majú byť dodané v dňoch pracovného pokoja; teľce musia byť dodané najneskoršie do 14. hodiny pracovného dňa, vo výnimočných prípadoch pri preprave na väčšiu vzdialenosť do 15. hodiny pracovného dňa. Ak dodávateľ v mimoriadnych prípadoch nemôže dodržať určený čas, je povinný odberateľovi oznámiť oneskorenie zásielky. Zásielky dodané cestnými dopravnými prostriedkami v preberacom čase budú prevzaté prednostne.

(4) Organizácie sa môžu z naliehavých prevádzkových dôvodov v zmluve dohodnúť na čase odlišnom od odseku 3.

§ 42

Preverovanie plnenia

(1) Pri preverovaní plnenia jatočných zvierat v živom stave organizácie postupujú tak, že dodávateľ hlási odberateľovi váhu zvieraťa, výšku zrážky na nakŕmenosť alebo výšku prirážky na lačnosť a súčasne akostné zatriedenie; pri hovädzom dobytku, teľcoch a ovciach taktiež hodnotenie kože. Tieto údaje nemôže dodávateľ neskoršie meniť. Preberacia živá váha sa určuje tak, že sa k váhe zvieraťa zistenej vážením pripočíta prirážka na lačnosť alebo odpočíta zrážka na nakŕmenosť, zodpovedajúca súčasnému stavu zvieraťa. Na zlomky do 0,5 kg sa neprihliada, zlomky nad 0,5 kg sa zaokruhľujú hore.

(2) Zvieratá (okrem teliec) majú sa dodávať nenakŕmené a nenapojené. Ak sú zvieratá (okrem teliec) nevylačnené alebo nakŕmené, vykonáva sa váhová zrážka až do 5 % živej váhy, pri nadmerne nakŕmených zvieratách do 8 % živej váhy. Pri jatočných teľcoch sa zrážka na nakŕmenosť ani prirážka na lačnosť nepočíta. Pri hovädzom dobytku, ovciach a kozách počíta sa váhová prirážka na lačnosť v tých prípadoch, keď zviera bolo prepravované dráhou, preprava trvala dlhšie ako 23 hodín a zviera nebolo až do odváženia kŕmené s výnimkou kŕmenia počas prepravy dráhou; doba prepravy sa počíta z miesta naloženia až do odváženia zvierat.

(3) Prirážka na lačnosť pri hovädzom dobytku, ovciach a kozách počíta sa zo zistenej váhy a je pri trvaní prepravy dráhou:

od 24 hodín do 30 hodín3 %
od 24 hodín do 50 hodín4 %
od 24 hodín do 80 hodín5 %
od 24 hodín do 100 hodín6 %
od 24 hodín nad 100 hodín7 %

(4) Pri ošípaných a koňoch počíta sa váhová prirážka za rovnakých podmienok ako pri hovädzom dobytku, ovciach a kozách. Prirážka na lačnosť sa počíta zo zistenej váhy a je pri dobe trvania prepravy dráhou:

od 24 hodín do 30 hodín1 %
od 24 hodín do 40 hodín2 %
od 24 hodín do 60 hodín3 %
od 24 hodín do 80 hodín4 %
od 24 hodín do 100 hodín5 %
od 24 hodín nad 100 hodín6 %.

(5) Pri jatočných zvieratách, kde nemôže byť pripočítaná prirážka na lačnosť podľa predchádzajúcich ustanovení, započíta sa prirážka vo výške 2 %, ak zvieratá boli vážené až po 17 hodinách po dodaní na bitúnky a až do váženia neboli kŕmené.

(6) Organizácie sa môžu dohodnúť na inej výške prirážok tak, aby bola zabezpečená výťažnosť mäsa pre akostnú triedu zvierat.

§ 43

Kontrolné zabitie

(1) Ak sa organizácie nedohodnú o akosti zvierat alebo o výške zrážky na nakŕmenosť alebo prirážky na lačnosť, vykoná sa kontrolné zabitie.

(2) Kontrolné zabitie sa vykonáva prednostne pred ostatnými zabitiami v deň prevzatia, najneskoršie však nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ sa tak nestane, platí údaj o váhe a akosti dodávaných jatočných zvierat udaný dodávateľom.

(3) Pri hovädzom dobytku akostnej triedy E a pri ovciach a koňoch akostnej triedy D sa za najnižšiu výťažnosť považuje najvyššia výťažnosť týchto tried znížená o 2 %.

(4) Ak sa vykonáva kontrolné zabitie z dôvodu nezhody o akosti, určí sa spätne akostná trieda zvierat v živom stave podľa akosti mäsa, posúdenej súhlasne obidvoma organizáciami. V prípade nezhody o akosti mäsa rozhodne Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov alebo veterinárne zariadenie. Ak sa pri kontrolnom zabití zistilo, že akosť mäsa zodpovedá akostnej triede (pri hovädzom dobytku podtriede), ktorú pred vykonaním kontrolného zabitia požadoval odberateľ, bude preberacou váhou váha zistená pred zabitím (po prípadne dohodnutej zrážke alebo prirážke), avšak len vtedy, ak výťažnosť mäsa zodpovedá (percentuálnemu) rozpätiu určenému pre túto akostnú triedu (pri hovädzom dobytku podtriedu). Ak nezodpovedá výťažnosť mäsa, vypočítaná z váhy zistenej pred zabitím (po pripočítaní dohodnutej prirážky alebo odpočítaní zrážky), rozpätiu triedy nahlásenej dodávateľom, vyjadrenej v percentách zo živej váhy zistenej pred zabitím, vypočíta sa preberacia váha tak, že sa vezme za základ váha vyťaženého mäsa a najnižšie percento výťažnosti príslušnej akostnej triedy, pri hovädzom dobytku i podtriedy.

(5) Ak sa vykonáva kontrolné zabitie z dôvodu nezhody o zrážke na nakŕmenosť alebo prirážke na lačnosť jatočného hovädzieho dobytka, oviec a koní, vypočíta sa preberacia živá váha na základe výsledku kontrolného zabitia, a to tak, že sa vezme za základ najnižšia výťažnosť príslušnej akostnej triedy (pri hovädzom dobytku podtriedy), do ktorej bol kus pred zabitím zaradený.

(6) Ak bude sporná ako akosť, tak i nakŕmenosť, vykoná sa zaradenie do akostnej triedy v živom stave podľa akosti mäsa, posúdenej súhlasne obidvoma organizáciami; preberacia živá váha sa zistí z váhy vyťaženého mäsa, pričom za základ sa vezme najnižšia výťažnosť určená pre akostnú triedu (pri hovädzom dobytku podtriedu).

(7) Pri kontrolnom zabití celej partie jatočných ošípaných sa nezisťuje živá váha jednotlivých ošípaných pred zabitím; vychádza sa z vyťaženého množstva mäsa. Vyťažené mäso z jednotlivých ošípaných, upravené podľa ČSN 46 6160, bez krupónov, oškrabkov a obličiek sa roztriedi podľa váhy polovíc a hrúbky slaniny takto:

Akostnej triede v živom zodpovedá najmenšia váha polovíc nekrupónovaných bez obličiekváha a hrúbka slaniny v cm
masťové ošípané
od 115,5 kg
944,5
mäsovo-masťové ošípané
nad 115,5 kg
942,5
chudé ošípané
nad 115,5 kg
94pod 2,5
mäsové ošípané
85,5-115 kg
69
výsekové ošípané
70,5-85 kg
56
ľahké ošípané
50,5-70 kg
40

Váha mäsa v jednotlivých akostných triedach sa spočíta a pripočíta sa príslušný váhový rozdiel z vyťažených krupónov, oškrabkov a obličiek (pri nekrupónovaných ošípaných len váha obličiek). Z takto zistenej úhrnnej váhy mäsa v jednotlivých akostných triedach sa vypočíta preberacia živá váha ošípaných tak, že sa váha mäsa delí určenou výťažnosťou.

§ 44

(1) O prevzatých jatočných zvieratách odberateľ vyhotoví preberací list, ktorý dodávateľ potvrdí. V preberacom liste odberateľ uvedie zistenú váhu, dohodnuté zrážky na nakŕmenosť alebo prirážky na lačnosť a prepočet preberacej živej váhy.

(2) Dodávateľ je povinný na požiadanie predložiť odberateľovi súpisku nákupu. Rovnako tak odberateľ predloží dodávateľovi na požiadanie výkazy o dosiahnutej výťažnosti, a to pre celkové dodávky i pre jednotlivé zvieratá.

(3) Odberateľ preberá od železničnej stanice nákladný list s prílohami a je povinný váhové zápisnice (súpisky nákupu) oddeliť od nákladného listu a odovzdať dodávateľovi, aby boli k dispozícii pri odbere zvierat.

§ 45

(1) Odberateľ je povinný preberať v ktoromkoľvek čase zvieratá dodané na nevyhnutné zabitie, prípadne mäso z nevyhnutných zabití, a vydať o tom odovzdávajúcej organizácii potvrdenie o prevzatí (lístok o prevzatí) s udaním hrubej váhy; kópiu tohto potvrdenia odovzdá dodávateľovi. V potvrdení o prevzatí musia byť uvedené všetky údaje potrebné pre posúdenie množstva a akosti. Ak nemožno váhu zistiť vážením zvierat v živom stave, treba túto skutočnosť zdôvodniť v potvrdení o prevzatí.

(2) Ak veterinárne zariadenie nariadi bakteriologické vyšetrenie mäsa, zisťuje sa výťažok až podľa výsledku tohto vyšetrenia. Zisťovanie výťažku mäsa a vedľajších produktov sa vykonáva za účasti dodávateľa ihneď po skončení veterinárnej prehliadky. Zistená váha sa zaokrúhľuje spôsobom ustanoveným v § 42 ods. 1. Váha vnútorností a bravčových koží sa obdobným spôsobom zaokrúhľuje na desaťdekagramy; pri ostatných kožiach na pol kilogramy. Pre kvalitatívne hodnotenie výťažku i posúdenie zvieraťa platia rovnaké akostné normy ako pre mäso a produkty vyťažené zo zabitých jatočných zvierat pri kontrolnom zabití, pokiaľ mäso a ostatné produkty budú uznané za požívateľné bez obmedzenia. Pre zaradenie bravčového mäsa požívateľného bez obmedzenia do akostnej triedy musí sa vziať do úvahy i váha konfiškátov z polovíc i napriek tomu, že sa konfiškáty nevyplácajú a nezapočítavajú na plnenie zmluvného množstva.

(3) Podkladom pre určenie akosti mäsa a vedľajších produktov je ich posúdenie veterinárnym zariadením, ktoré určí, či sú požívateľné, podmienečne požívateľné alebo nepožívateľné. Zaradenie požívateľného mäsa do akostnej triedy dohodnú organizácie. Prípadné rozpory o zaradenie mäsa do akostnej triedy rozhodne veterinárne zariadenie.

(4) Ak dôjde k úplnej konfiškácii mäsa a vedľajších produktov zabitia pre ich nepožívateľnosť, dodávateľ nemá právo na zaplatenie dodaného zvieraťa, nie je však povinný platiť náklady zabitia.

(5) Pri čiastočných alebo úplných konfiškáciách mäsa a vedľajších produktov alebo pri ich vyhlásení za podmienečne požívateľné odberateľ je povinný vydať o tom dodávateľovi potvrdenie veterinárneho zariadenia.

§ 46

(1) Odberateľ neprevezme v živom stave zvieratá, u ktorých sa vyskytli vady, ktoré by mohli mať za následok nepožívateľnosť mäsa, ako napríklad:

a) choroba alebo podozrenie z nákazy prejavujúce sa zjavnou poruchou celkového zdravotného stavu (horúčka, znížená pohyblivosť, nevstávanie);

b) hlboké hnisavé rany alebo zranenie značného rozsahu;

c) vychudnutosť v dôsledku choroby, staroby alebo dlhotrvajúcej krajnej podvýživy, sprevádzanej celkovou vysilenosťou, zníženou pohyblivosťou;

d) rozsiahle preležaniny.

(2) Odberateľ nemôže odmietnuť prevzatie zvierat v živom stave v prípade, že sú dodané zvieratá s vadami, ktoré nemajú za následok nepožívateľnosť mäsa, ako napríklad:

a) niektoré choroby (napríklad aktinomykóza v malom rozsahu, zápaly a katary pohlavných orgánov, vyliečené zápaly, i keď zanechali zjavné následky, zaschnutie vemena);

b) vychudnutosť vzniknutá z podvýživy alebo z prekonanej choroby, avšak bez poruchy celkového zdravotného stavu;

c) poškodenie kože.

§ 47

Majetkové sankcie (k § 204 zákona)

(1) Ak dodávky jatočného hovädzieho dobytka, teliec a ošípaných, uskutočnené v jednotlivých dekádach jednotlivým bitúnkom, prekročia alebo nedosiahnu dekádne dohodnuté množstvo, dodávateľ je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 2 % z ceny odovzdaného alebo nedodaného množstva. Penále v rovnakej výške je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi, pokiaľ nedodrží mesačnú dodaciu lehotu pri dodávkach jatočných koní a oviec.

(2) Odberateľ, ktorý v určených lehotách neoznámil prepravné dispozície alebo ktorý inak znemožnil včasné splnenie dodávky, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2 % z ceny neodobratých zvierat.

(3) Penále sa počíta z priemernej ceny, ktorú určia pre jednotlivé druhy zvierat ústredné orgány dodávateľa a odberateľa.

(4) Ak odberateľ nevráti reťaze, zahrážky a klietky v určenej lehote, alebo ak ich nevráti vôbec, zaplatí okrem ich ceny penále vo výške dvojnásobku obstarávacej ceny.

(5) Ustanovenie § 204 ods. 3 zákona zostáva nedotknuté.

Oddiel II

Surová ovčia vlna

§ 48

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ zasiela dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) v dvoch vyhotoveniach najneskoršie 35 dní pred začiatkom kalendárneho roku. Dodacia lehota sa určuje s presnosťou na polrok.

(2) Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 10 dní po uplynutí predkladacej lehoty; pri oneskorene predloženom návrhu do 10 dní po jeho prijatí.

§ 49

Akosť (k § 172 zákona)

Akosť surovej ovčej vlny sa posudzuje podľa ČSN 80 1310.

§ 50

Obaly (k § 178 zákona)

(1) Dodávateľ dodáva surovú ovčiu vlnu v žochoch zašitých trvanlivým hladeným, ľanovým, konopným alebo papierovým motúzom.

(2) Surová ovčia vlna sa dodáva v obaloch odberateľa.

§ 51

Záručná doba (k § 135 zákona)

Záručná doba je jeden mesiac od odberu dodávky od odovzdávajúcej organizácie.

Oddiel III

Zverina

§ 52

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

Odberateľ zasiela dodávateľovi návrh zmluvy vo dvoch vyhotoveniach najneskoršie 35 dní pred začiatkom roku s rozdelením na jednotlivé štvrťroky. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu do 10 dní po uplynutí predkladacej lehoty; pri oneskorených návrhoch do 10 dní po prijatí.

§ 53

Akosť (k § 172 zákona)

(1) Dodávaná zverina musí byť zdravá, nerozstrieľaná, vychladnutá a nezaparená.

(2) Raticová zver musí byť riadne vyvrhnutá, bez parožia, v koži, nerozrušená a v primeranej mŕtvej váhe.

(3) Zajace riadne vytlačené.

(4) Jarabice riadne vyháčkované.

(5) Pre jednotlivé druhy zveriny sa ustanovujú tieto najnižšie váhy (v mŕtvom stave):

jelenia zver45 kg
čierna zver40 kg
srnčia zver8 kg
zajačia zver3 kg
jarabičia zver18 dkg.

Pri raticovej zveri sa najnižšia váha vzťahuje len na dospelé kusy. Mladé a zdravotne nezávadné kusy môžu sa dodávať i vo váhe nižšej.

(6) Bažantov odberateľ preberá od dodávateľa podľa týchto akostných tried:

I. akostná trieda:

kohúty a sliepky nad 0,70 kg mŕtvej váhy

II. akostná trieda:

kohúty a sliepky do 0,70 kg mŕtvej váhy, ako i všetky kusy strelené na mäkko (t. j. s rozstreleným bruchom) bez ohľadu na váhu.

(7) Odberateľ je povinný prevziať zverinu, ktorá nezodpovedá týmto akostným podmienkam, pokiaľ je zdravotne nezávadná a schopná pre spotrebu alebo spracovanie. Pri týchto dodávkach organizácie dohodnú zodpovedajúcu váhovú zrážku.

§ 54

(1) Množstvo dodávanej zveriny sa určí v zmluve v mŕtvej váhe.

(2) Minimálnym expedičným množstvom pri dodávke maloobchodu je 100 kg. Dodávateľ s odberateľom sa môžu v odôvodnených prípadoch v zmluve dohodnúť i na nižších dodávkach.

(3) Prepravné obaly odberateľ je povinný vrátiť ihneď pri prevzatí zveriny. Ostatné obaly, pokiaľ nie sú obsiahnuté v cene, odberateľ je povinný vrátiť dodávateľovi pri budúcej dodávke.

(4) Dodávateľ je povinný dodať zverinu do jednotlivých prevádzkární odberateľa na rampu alebo iné ľahko prístupné miesto do vzdialenosti 15 m od dopravného prostriedku.

(5) Maloobchodné prevádzkárne odvolávajú jednotlivé dodávky zveriny telefonicky alebo písomne v lehotách, ktoré si odberateľ dohodne s dodávateľom v zmluve.

§ 55

Reklamácia a záručná doba (k § 135 a 136 zákona)

(1) Ak odberateľ pri dodávke zveriny zistí vadu akosti, ktorá má za následok nepožívateľnosť mäsa, je povinný prizvať na spísanie zápisnice o vadách veterinárne zariadenie, ktoré túto skutočnosť overí. Veterinárne potvrdenie odberateľ musí priložiť k reklamácii.

(2) Záručná doba je:

a) jeden deň od splnenia dodávky, pokiaľ ide o vady spočívajúce v nedodržaní akostných podmienok (§ 53),

b) 10 dní od splnenia dodávky pri ostatných vadách.

Oddiel IV

Sladkovodné trhové ryby

§ 56

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ zasiela dodávateľovi návrh zmluvy na ročnú požiadavku rozdelenú na štvrťroky vo dvoch vyhotoveniach najneskoršie 35 dní pred začiatkom roka. Pre dodávku rýb na vianočný trh dojednajú spresnenie dodacej lehoty.

(2) Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu do 10 dní po uplynutí predkladacej lehoty; pri oneskorených návrhoch do 10 dní po prijatí.

(3) Zmluvy s organizáciami spotrebného družstevníctva musia sa uzavrieť tak, aby 85 % dodaného množstva vo štvrťroku sa uskutočnilo v období po 15. decembri.

§ 57

Akosť (k § 172 zákona)

(1) Trhové ryby musia byť zdravé, nezávadné a živé. Odberateľ je však povinný prevziať i ryby zranené a pomliaždené pri výlove, doprave a manipulácii, ryby zmalátnené následkom dopravy alebo inak poškodené, pokiaľ sú zdravotne nezávadné. Množstvo takýchto rýb nesmie presiahnuť 5 % dodávky rýb z rybníka. Pri rybách lovených sieťami v údolných nádržiach a voľných vodách poškodenie rýb nesmie presahovať 40 % dodaného množstva. Ďalej odberateľ je povinný prevziať i čerstvé mŕtve ryby, pokiaľ sú zdravotne nezávadné, a túto skutočnosť označiť na dodacom liste osobitne a do predaja uvádzať takéto ryby s osobitným označením.

(2) Minimálna váha jednotlivých druhov rýb sa ustanovuje:

kapor I. váhovej triedy 1 kg
kapor II. váhovej triedy 0,6 kg
kapor III. váhovej triedy 0,4 kg
šťuka 0,5 kg
hrča 1,5 kg
zubáč 0,5 kg
marena 0,3 kg
lien 0,2 kg
pstruh potočný a dúhový 0,15 kg
pleskáč 0,3 kg
ostriež riečny 0,15 kg
ostriež lososovitý 0,3 kg
úhor 0,5 kg

Ryby, ktoré nedosahujú túto váhu, odberateľ je povinný prevziať, ak sú spôsobilé na priamu spotrebu a spracovanie.

§ 58

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Dodávateľ je oprávnený dodať na plnenie zmluvy iba tieto druhy: kapor, šťuka, hrča, zubáč, marena, lien, pstruh potočný a dúhový, pleskáč, ostriež riečny a lososovitý a úhor; pritom sa však musí dodať najmenej 90 % kaprov.

(2) V prvom a druhom štvrťroku je prípustná tolerancia ± 20 %, ktorá sa musí počas tretieho štvrťroka vyrovnať. Vo štvrtom štvrťroku sa pripúšťa tolerancia ± 5 %.

§ 59

Minimálne expedičné množstvo (k § 176 zákona)

Minimálne množstvo, ktoré je dodávateľ povinný dodať do jednotlivej prevádzkárne, je 50 kg rýb.

§ 60

Rozvozný plán

Rozvozný plán sa zostavuje pre vianočný rozvoz rýb; návrh dodávateľ zašle odberateľovi najneskoršie 5. decembra. Ak vzniknú pri dojednávaní rozvozného plánu nezhody, organizácie sú povinné tieto nezhody predložiť na rozhodnutie okresnému národnému výboru príslušnému podľa sídla odberateľa.

§ 61

Odvolávky (k § 188 zákona)

Odvolávky sa predkladajú najneskoršie 48 hodín pred uskutočnením dodávky. Telefonické odvolávky treba dodatočne písomne potvrdiť.

§ 62

Preverovanie množstva a akosti (k § 193 až 197 zákona)

Preverovanie plnenia sa vykonáva ihneď pri odbere. Ak odberateľ zistí vadu akosti, ktorá má za následok nepožívateľnosť mäsa, je povinný o tom bez meškania upovedomiť dodávateľa a prizvať na spísanie zápisnice veterinárne zariadenie, ktoré túto skutočnosť overí. Veterinárne potvrdenie odberateľ musí priložiť k reklamácii.

Oddiel V

Rybia násada, plôdik a ikry

§ 63

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ dodávateľovi zašle návrh hospodárskej zmluvy na svoju ročnú požiadavku rozdelenú na štvrťroky vo dvoch vyhotoveniach najneskoršie 35 dní pred začiatkom roka.

(2) Dodávateľ je povinný sa vyjadriť k objednávke do 10 dní po uplynutí predkladacej lehoty; pri oneskorených objednávkach do 10 dní po prijatí.

§ 64

Odberateľ s dodávateľom sa dohodnú na dodacích lehotách tak, aby sa dodávky uskutočňovali v lehotách, ktoré umožňujú bezpečnú prepravu s prihliadnutím na to, aby sa u odberateľa splnili prírodné podmienky pre vysadenie násad.

Oddiel VI

Slepačie konzumné vajcia a živá jatočná hydina

§ 65

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Dodávateľ predkladá odberateľovi návrh zmluvy najneskoršie 20 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť. Návrh obsahuje aj prehľad plánovaných nákupných množstiev vajec a hydiny podľa okresov a mesiacov a orientačne v členení na dekády a pri hydine rozsah dodávok mimo kraja.

(2) Odberateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 10 dní po uplynutí lehoty na jeho predloženie, pri oneskorene predložených návrhoch zmluvy do 10 dní od prijatia a súčasne oznámi dodávateľovi prepravné dispozície.

(3) Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi najneskoršie do 10 dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa má dodávka uskutočniť, rozdelenie dodávok hydiny na hrabavú a vodnú; toto rozdelenie sa stáva súčasťou zmluvného záväzku. Oznámené rozdelenie hydiny na hrabavú a vodnú môže sa pri plnení zameniť až do výšky 20 % v jednotlivých mesiacoch.

(4) Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi prepravné dispozície tak, aby dodávky vajec sa uskutočňovali do triediarne okresu, v ktorom sa vykonáva nákup. Iba v prípade, že triediareň vajec v okrese nie je, alebo ak plánovaný nákup vajec je vyšší ako maximálna kapacita triediarne, odberateľ je oprávnený oznámiť prepravné dispozície do najbližšej triediarne mimo okresu. Organizácie dohodnú v zmluve triediarne, do ktorých sa budú dodávať vajcia nad plánované množstvo a súčasne dohodnú začiatok a koniec doby odberu s prihliadnutím na sezónnosť dodávok.

(5) Z hľadiska plnenia zmluvy je pri dodávkach vajec prípustná tolerancia mínus 5 %, pri dodávkach jatočnej hydiny mínus 10 %.

§ 66

Odber vajec a hydiny (k § 193 zákona)

(1) Dodávka vajec sa splní odovzdaním odberateľovi na váhe triediarne; na tomto mieste sa vykonáva aj odber. Váha nesmie byť vzdialená viac ako 15 m od miesta prístupného pre vozidlo.

(2) Dodávka hydiny sa splní odovzdaním odberateľovi v ustajňovacom priestore zabitia; na tomto mieste sa vykonáva aj odber. Ustajňovací priestor zabitia musí byť prístupný dopravným prostriedkom dodávateľa.

§ 67

Akosť (k § 172 zákona)

Akosť vajec sa posudzuje podľa ČSN 46 6408; hydina sa dodáva podľa ČSN 46 6415.

§ 68

Preverovanie množstva a akosti vajec

(1) Dodávateľ je povinný opatriť každú dodávku vajec dodacím listom. Každú debnu vajec opatrí dvoma vyhotoveniami baliaceho lístka, z ktorých jedno vyhotovenie upevní na debnu, druhé vloží do debny. Na baliacom lístku dodávateľ vyznačí počet kusov, hrubú váhu, váhu obalu, čistú váhu a dátum balenia. Dodávateľ je povinný baliť vajcia, nakúpené so zrážkou oddelene a na baliacom lístku osobitne vyznačiť počet a váhu týchto vajec.

(2) Odberateľ je povinný ešte za prítomnosti pracovníka odovzdávajúcej organizácie zistiť počet debien a hrubú váhu dodávky.

(3) Odberateľ je povinný odoslať podklad pre fakturáciu vajec, v ktorom uvedie počet prevzatých kusov, čistú váhu vajec a ich akosť, a to v čase od 1. júla do 28. februára do 3 pracovných dní od splnenia dodávky, v čase od 1. marca do 30. júna do 4 pracovných dní od splnenia dodávky. Ak sú závody obidvoch organizácií v rovnakom mieste, odberateľ doručí podklady dodávateľovi do 10 hodín posledného dňa lehoty. Ak dodávateľ prekročí priemernú dodávku pripadajúcu na jeden deň rozdelením dekádnej úlohy na pracovné dni, predlžujú sa tieto lehoty za každých 100 % prekročenia denného množstva o ďalší deň.

(4) Odberateľ je povinný priložiť k podkladu pre fakturáciu baliace lístky, na ktorých uvedie počet vajec chýbajúcich v debni a počet vajec akostne nevyhovujúcich.

(5) Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi kontrolu, ako sa vykonáva preverenie množstva a akosti, a kontrolu dokladov o výsledku preverenia.

(6) Vajcia vyradené pri zisťovaní akosti sa nezapočítavajú na plnenie zmluvy. Organizácie dohodnú, ako sa s vajcami naloží.

§ 69

Odber a preverovanie množstva a akosti hydiny

(1) Dodávateľ dodáva hydinu podľa druhov a pri husiach aj podľa akostných tried. Súčasne odberateľovi odovzdá veterinárne osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti hydiny. Množstvo hydiny a zaradenie do akostných tried odberateľ je povinný preveriť ihneď pri odbere od odovzdávajúcej organizácie.

(2) Počet kusov, čistú váhu a akostné triedy zistené pri odbere odberateľ potvrdí dodávateľovi na dodacom liste.

(3) Ak sa organizácie nedohodnú o zaradení hydiny do akostných tried, o celkovom stave alebo o zrážke na nakŕmenosť, musí sa preveriť akosť a nakŕmenosť pri každom kuse jednotlivo. Ak ani potom nedôjde k dohode, o zaradení do akostných tried a o zrážke na nakŕmenosť rozhodne Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov, prípadne veterinárne zariadenie. Odberateľ je povinný do príchodu Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov (veterinárneho zariadenia) spornú partiu hydiny ustajniť oddelene.

(4) V prípade, že o to dodávateľ požiada, odberateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontrolného zabitia hydiny. Kontrolné zabitie hydiny musí sa vykonať prednostne v ten istý deň alebo najneskoršie nasledujúci deň po odbere.

(5) Dodací list potvrdený odberateľom, prípadne doplnený rozhodnutím Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov alebo veterinárneho zariadenia je podkladom pre fakturáciu.

(6) Dodávky chorej hydiny, z chovov alebo oblastí zamorených chorobami alebo hydiny podozrivej z nakazenia alebo nákazy sa hodnotia podľa konečného výsledku prehliadky a posúdenia mäsa veterinárnym zariadením; zabitie sa musí vykonať v deň prevzatia, najneskoršie však nasledujúci pracovný deň. Túto hydinu prevezme odberateľ len so súhlasom veterinárneho zariadenia. Náklady spojené so zabitím uhrádza dodávateľ. Podklady pre fakturáciu odberateľ odošle dodávateľovi do 24 hodín po rozhodnutí veterinárneho zariadenia.

§ 70

(1) Debny na vajcia s vnútorným vybavením odberateľ je povinný vrátiť dodávateľovi do 7 dní od splnenia dodávky.

(2) Klietky na hydinu odberateľ vráti dodávateľovi ihneď pri odbere.

§ 71

Operatívne presuny

Z úloh uložených dodávateľom a odberateľom operatívnymi bilanciami presunov jatočnej hydiny, ktoré určí výrobno-hospodárska jednotka nadriadená odberateľom po dohode s Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov, vznikajú záväzky podľa § 117 zákona. Podnik, ktorému sú presuny určené, uplatňuje ich objednávkou podľa § 65 ods. 1. V prípade nesplnenia plánu nákupu hydiny v kraji dodávateľa dodávateľ je povinný plniť dodávky na medzikrajský presun úmerne k percentuálnemu plneniu plánu nákupu.

§ 72

Reklamácie (k § 200 zákona)

(1) Vady vajec, ktoré sa nemohli uplatniť už pri vyhotovení podkladov pre fakturáciu (§ 68 ods. 3 a 4), odberateľ musí reklamovať do 10 dní od splnenia dodávky, inak jeho právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

(2) Odberateľ nemôže uplatňovať právo zo zodpovednosti za chyby živej jatočnej hydiny ani práva zo zodpovednosti za škodu vzniknutú z jej chýb, pokiaľ hydina bola prevzatá ako bezchybná, bez zrejmých známok poranenia alebo ochorenia; to platí aj pre jatočnú hydinu dodanú s otlakmi. Dodávateľ však zodpovedá za znehodnotenie mäsa a tuku spôsobené porušením povinnosti nekŕmiť pred dodávkou krmivom s nežiadúcim účinkom na akosť mäsa a tuku (§ 53 ods. 2).

§ 73

Penále (k § 204 a 205 zákona)

Za nedodanie alebo neodobratie dohodnutého mesačného množstva vajec a hydiny druhá organizácia je povinná zaplatiť penále vo výške 2 % z ceny nedodaného alebo neodobratého množstva. Plnenie dodávok sa posudzuje pre každý závod odberateľa osobitne. Ustanovenie § 204 ods. 3 zákona zostáva nedotknuté.

Oddiel VII

Kozľatá a jahňatá

§ 74

Dodacie lehoty (k § 187 zákona)

Dodacia lehota sa v zmluve dojednáva na obdobie od 15. februára do 30. júna.

§ 75

Akosť (k § 172 zákona)

Kozľatá a jahňatá sa dodávajú zabité, vystužené, v koži. Pred odoslaním musia byť prehliadnuté veterinárnym zariadením. Dodávateľ je povinný priložiť ku každej zásielke potvrdenie o tejto prehliadke.

§ 76

Minimálne množstvo (k § 176 zákona)

Minimálne množstvo sa ustanovuje na jednu tonu pri dodávkach vnútri kraja a na 5 ton pri dodávkach do iných krajov.

Oddiel VIII

Lesné plody a huby

§ 77

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Odberateľ zasiela dodávateľovi návrh zmluvy vo dvoch vyhotoveniach najneskoršie do 31. marca. V zmluve sa dodávková lehota dojednáva na obdobie od 1. júna do 30. novembra.

(2) Dodávky brusníc, malín, černíc a čučoriedok sú zastupiteľné.

§ 78

Preprava (k § 180 zákona)

(1) Ak sa organizácie nedohodnú inak, prepravu zabezpečuje odberateľ. Minimálne množstvo, ktoré je odberateľ povinný odobrať, je 1,5 t; toto množstvo môže byť rozmiestnené v piatich miestach.

(2) Odberateľ je povinný odobrať lesné plody a huby v miestach a v čase, ktorý mu dodávateľ oznámi telefonicky alebo telegraficky, najneskoršie do 11 hodín dňa predchádzajúceho uskutočneniu dodávky.

§ 79

Obaly (k § 178 zákona)

(1) Dodávateľ zabezpečuje do určených miest obaly potrebné na prepravu lesných plodov určených na kompotovanie a mrazenie a obaly na dodávku húb. Obaly na ostatné lesné plody zabezpečí odberateľ.

(2) Obaly dodávateľa odberateľ je povinný vrátiť

a) pri preprave cestným dopravným prostriedkom vyslaným odberateľom v lehotách ustanovených osobitnými predpismi,*)

b) pri preprave cestným dopravným prostriedkom vyslaným dodávateľom ihneď pri odbere; náklady spojené s vrátením obalov uhrádza dodávateľ.

(3) Pri dodávkach upravených pre priamy predaj spotrebiteľom sa obaly odberateľom fakturujú v obstarávacej cene a nevracajú sa.

§ 80

Preverovanie množstva a akosti (k § 193 až 197 zákona)

(1) Preverovanie množstva a akosti sa vykonáva ihneď pri odbere. Vady zistené neskoršie nemôže odberateľ reklamovať.

(2) Pri dodávkach čerstvých šípok dráhou je záručná doba 5 dní. Ustanovenie odseku 1 nemožno v tomto prípade použiť.

§ 81

Penále (k § 204 zákona)

Penále za omeškanie dodávateľa nemožno účtovať a vymáhať.


§ 82

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Predseda:

Mestek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 122/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb.

*) Prídelová komisia Obchodných sladovní v Prostějove.

*) Vyhláška č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru.