Vyhláška č. 9/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku v občianskoprávnych veciach, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom.

Čiastka 5/1963
Platnosť od 02.02.1963
Účinnosť od 17.02.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 30 Zmluva so Záverečným protokolom nadobudla účinnosť 30. decembra 1962.