Vyhláška č. 89/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.

Čiastka 51/1963
Platnosť od 11.12.1963
Účinnosť od 26.12.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XXII, odsek 3 vstúpil Dohovor pre Československú socialistickú republiku v platnosť 21. marca 1963.