Vyhláška č. 85/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.).

Čiastka 48/1963
Platnosť od 22.11.1963
Účinnosť od 06.12.1963
Redakčná poznámka

Doplnok vstúpil v platnosť 1. októbra 1963.

OBSAH