Ústavný zákon č. 75/1963 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Sloveskej národnej rady a národných výborov

Čiastka 43/1963
Platnosť od 07.10.1963
Účinnosť od 07.10.1963

OBSAH