Vyhláška č. 69/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.

Čiastka 40/1963
Platnosť od 17.09.1963
Účinnosť od 02.10.1963
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku XII, odseku 1 vstúpila Dohoda v platnosť 4. júlom 1963.

69

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. septembra 1963

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou


Dňa 4. júna 1961 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 23. augusta 1961. Prezident Somálskej republiky Dohodu ratifikoval 9. februára 1963 a predseda vlády Československej socialistickej republiky potvrdil schválenie Dohody listinou z 24. apríla 1963. Výmena listín o schválení Dohody sa uskutočnila 4. júla 1963 v Mogadiše.

Podľa ustanovenia článku XII, odseku 1 vstúpila Dohoda v platnosť 4. júlom 1963.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Somálskej republiky prajúc si rozvíjať kultúrne styky medzi obidvoma krajinami v záujme ďalšieho rozširovania a upevňovania priateľských vzťahov medzi československým a somálskym ľudom, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať kultúrne výmeny pre vzájomný prospech v rámci zákonov platných v každej krajine a na základe zásad rešpektovania zvrchovanosti, nevmešovania do vnútorných záležitostí a rovnosti.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať podľa svojich možností a potrieb rozvoj spolupráce, výmenu skúseností a pracovných výsledkov dosiahnutých vo vede, vo vysokom a všeobecne vzdelávacom školstve, v zdravotníctve, v literatúre, umení a v športe. Vzájomným vysielaním delegácií a jednotlivých návštev budú podporovať oboznamovanie sa ľudu obidvoch krajín s kultúrou druhej strany; za tým účelom budú pozývať hudobné a divadelné súbory, hercov, budú usporadúvať koncerty, výstavy umeleckých diel, prednášky atď.

Zmluvné strany budú podporovať kultúrne výmeny medzi nevládnymi organizáciami obidvoch krajín.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu na vzájomne prijateľnom základe v oblasti distribúcie kníh a časopisov, v odbore rozhlasu, kinematografie a distribúcie filmov, vo výmene rozhlasových programov a hudobných záznamov.

Článok 4

Zmluvné strany súhlasia s tým, že budú podporovať poskytovanie vzájomnej pomoci vo výchove vlastných odborníkov pre priemysel, poľnohospodárstvo, vedu a kultúru, že týmto pracovníkom budú dávať možnosť štúdia na vysokých a odborných školách a umožňovať im praktické zaškolenie.

Článok 5

Zmluvné strany budú uskutočňovať vzájomnú výmenu študentov. Za tým účelom každá zo zmluvných strán bude poskytovať určitý počet štipendií na školských a vedeckých inštitúciách svojej krajiny študentom druhej strany a podľa svojich možností bude podporovať štúdium občanov druhej krajiny vo vedeckých a vzdelávacích ústavoch za účelom ich školenia a doškoľovania.

Článok 6

Zmluvné strany vyjadrujú prianie uskutočňovať výmenu učiteľov vzdelávacích ústavov, ako aj iných pracovníkov v odbore školstva, vedy a kultúry s tým, že títo odborníci budú pracovať vo vzdelávacích ústavoch, konať prednášky, prípadne prednáškové cykly.

Článok 7

Zmluvné strany budú podľa svojich možností umožňovať štúdium jazykov druhej krajiny, jej kultúry a literatúry v príslušných školách a výskumných ústavoch svojej krajiny.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi knižnicami, múzeami a podobnými inštitúciami za účelom vzájomnej výmeny vedeckých materiálov, literatúry a časopisov.

Článok 9

Zmluvné strany sa dohodli, že budú vytvárať vhodné podmienky pre prekladanie a distribúciu kníh, brožúr a časopisov vydávaných druhou stranou v oblasti vedy, kultúry a umenia.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi športovými organizáciami obidvoch krajín v záujme rozvoja športu vôbec a v záujme organizovania športových stretnutí medzi športovcami obidvoch krajín. Budú podporovať turistické zájazdy československých občanov do Somálskej republiky a somálskych občanov do Československej socialistickej republiky.

Článok 11

1. Táto Dohoda sa bude uskutočňovať spravidla na základe ročných plánov, v ktorých budú ustanovené podmienky jej vykonávania vrátane podmienok finančných.

2. Tieto plány sa koncom každého roka prejednajú diplomatickou cestou. V prípade, že obe strany to budú považovať za potrebné, môžu sa rokovania konať striedavo v Prahe a Mogadiše medzi zástupcami určenými vládou každej strany.

Článok 12

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si obidve zmluvné strany potvrdia výmenou nót, že Dohoda bola schválená podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán.

2. Platnosť Dohody skončí rok po tom, keď jedna zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel Dohodu vypovedať.

Dané v Prahe 4. júna 1961 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a anglickom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

F. Kahuda v. r.

Za vládu

Somálskej republiky

Ali Garad Giama v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.