Vyhláška č. 65/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Nicejskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky, podpísanej 15. júna 1957.

Čiastka 38/1963
Platnosť od 30.08.1963
Účinnosť od 14.09.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 vstúpila Dohoda pre Československú socialistickú republiku v platnosť 8. aprílom 1961.