Vyhláška č. 60/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku.

(v znení č. 39/1978 Zb.)

Čiastka 35/1963
Platnosť od 29.07.1963 do30.12.2002
Účinnosť od 01.04.1978 do30.12.2002
Zrušený 54/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 21 odsek 1 vstúpila Dohoda v platnosť 8. júla 1963.