Vyhláška č. 49/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat

Čiastka 29/1963
Platnosť od 12.07.1963 do31.12.1987
Účinnosť od 12.07.1963 do31.12.1987
Zrušený 87/1987 Zb.