Vyhláška č. 4/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohodách medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia

Čiastka 2/1963
Platnosť od 24.01.1963
Účinnosť od 08.02.1964
Redakčná poznámka

Vyhláškou č. 53/1983 Z. z. dňom 27. decembra 1982 stratila platnosť Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia dojednaná výmenou nót 25. októbra 1962, vyhlásená č. 4/1963 Zb.

OBSAH

4

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. decembra 1962

o dohodách medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia


Podľa uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 11. apríla 1962 boli v Prahe 25. októbra 1962 výmenou nót uzavreté dohody medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia.

Český preklad nót Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky z 25. októbra 1962, ako aj český preklad nót dánskeho, nórskeho a švédskeho vyslanectva s tými istým dátumom sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

Ministerstvo zahraničných vecí prejavuje úctu kráľovskému dánskemu vyslanectvu a má česť oznámiť mu toto:

1. Československá vláda používajúc splnomocnenie podľa § 11 ods. 1 zákona č. 75/1952 Zb. v znení zákona č. 59/1956 Zb. a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 145/1961 Zb. vyhlasuje s výhradou vzájomnosti, že dánske letecké podniky sú oslobodené v Československej socialistickej republike od všetkých daní zo zisku alebo príjmov plynúcich z vykonávania medzinárodnej leteckej dopravy, ako aj od daní z majetku.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje taktiež na dánske letecké podniky, ktoré sú účastníkmi niektorého „poolu“, niektorej spoločnej prevádzky alebo medzinárodnej prevádzkovej spoločnosti.

3. „Vykonávaním leteckej dopravy“ sa rozumie letecká doprava osôb a vecí vykonávaná po živnostensky vlastníkmi, nájomníkmi lietadiel alebo tými, ktorí majú lietadlo v chartre.

4. „Dánskym podnikom“ sa rozumejú letecké podniky, ktorých skutočné vedenie je v Dánsku a ktoré majú v prevádzke buď fyzické osoby dánskej štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v Dánsku a nie sú usadené v Československu, alebo právnické osoby vrátane tých, v ktorých má dánsky štát účasť, ktoré sú zriadené podľa zákonov platných v Dánsku alebo dánskym štátom.

5. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa bude vzťahovať aj na československé dane vyrubované za obdobie pred dátumom tohto vyhlásenia.

6. Československá vláda si vyhradzuje právo odvolať toto vyhlásenie oznámením, ktoré zašle dánskej vláde šesť mesiacov vopred; v tomto prípade sa oslobodenie bude naposledy vzťahovať na československé dane vyrubené za obdobie končiace 31. decembrom nasledujúcim bezprostredne po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

Ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo kráľovské dánske vyslanectvo o svojej hlbokej úcte.

V Prahe 25. októbra 1962.

Kráľovské dánske vyslanectvo

Praha

Kráľovské dánske vyslanectvo prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí a má česť mu oznámiť toto:

1. Dánska vláda používajúc splnomocnenie podľa čl. 1 zákona č. 74 z 31. marca 1953 vyhlasuje s výhradou vzájomnosti, že československé letecké podniky sú v Dánsku oslobodené od štátnej dane z príjmu a od komunálnej dane z príjmu, ktorými je postihnutý príjem plynúci z vykonávania medzinárodnej leteckej dopravy, ako aj od štátnej dane z majetku.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje taktiež na československé letecké podniky, ktoré sú účastníkmi niektorého „poolu“, niektorej spoločnej prevádzky alebo medzinárodnej prevádzkovej spoločnosti.

3. „Vykonávaním leteckej dopravy“ sa rozumie letecká doprava osôb a vecí vykonávaná po živnostensky vlastníkmi, nájomníkmi lietadiel alebo tými, ktorí majú lietadlo v chartre.

4. „Československými podnikmi“ sa rozumejú letecké podniky, ktorých skutočné vedenie je v Československu a ktoré majú v prevádzke buď fyzické osoby československej štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v Československu a nie sú usadené v Dánsku, alebo právnické osoby vrátane tých, v ktorých má československý štát účasť, ktoré sú zriadené podľa zákonov platných v Československu alebo československým štátom.

5. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa bude vzťahovať aj na dánske dane vyrubované za obdobie pred dátumom tohto vyhlásenia.

6. Dánska vláda si vyhradzuje právo odvolať toto vyhlásenie oznámením, ktoré zašle československej vláde šesť mesiacov vopred; v tomto prípade sa oslobodenie bude naposledy vzťahovať na dánske dane vyrubené za obdobie končiace 31. decembrom nasledujúcim bezprostredne po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

Kráľovské dánske vyslanectvo používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí o svojej hlbokej úcte.

V Prahe 25. októbra 1962.

Ministerstvo zahraničných vecí

Praha

Ministerstvo zahraničných vecí prejavuje úctu kráľovskému nórskemu vyslanectvu a má česť oznámiť mu toto:

1. Československá vláda používajúc splnomocnenie podľa § 11 ods. 1 zákona č. 75/1952 Zb. v znení zákona č. 59/1956 Zb. a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 145/1961 Zb. vyhlasuje s výhradou vzájomnosti, že nórske letecké podniky sú oslobodené v Československej socialistickej republike od všetkých daní zo zisku alebo príjmov plynúcich z vykonávania medzinárodnej leteckej dopravy, ako aj od daní z majetku.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje taktiež na nórske letecké podniky, ktoré sú účastníkmi niektorého „poolu“, niektorej spoločnej prevádzky alebo medzinárodnej prevádzkovej spoločnosti.

3. „Vykonávaním leteckej dopravy“ sa rozumie letecká doprava osôb a vecí vykonávaná po živnostensky vlastníkmi, nájomníkmi lietadiel alebo tými, ktorí majú lietadlo v chartre.

4. „Nórskym podnikom“ sa rozumejú letecké podniky, ktorých skutočné vedenie je v Nórsku a ktoré majú v prevádzke buď fyzické osoby nórskej štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v Nórsku a nie sú usadené v Československu, alebo právnické osoby vrátane tých, v ktorých má nórsky štát účasť, ktoré sú zriadené podľa zákonov platných v Nórsku alebo nórskym štátom.

5. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa bude vzťahovať aj na československé dane vyrubované za obdobie pred dátumom tohto vyhlásenia.

6. Československá vláda si vyhradzuje právo odvolať toto vyhlásenie oznámením, ktoré zašle nórskej vláde šesť mesiacov vopred; v tomto prípade sa oslobodenie bude naposledy vzťahovať na československé dane vyrubené za obdobie končiace 31. decembrom nasledujúcim bezprostredne po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

Ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo kráľovské nórske vyslanectvo o svojej hlbokej úcte.

V Prahe 25. októbra 1962.

Kráľovské nórske vyslanectvo

Praha

Kráľovské nórske vyslanectvo prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí a má česť mu oznámiť toto:

1. Nórska vláda používajúc splnomocnenie, ktoré jej poskytujú platné zákony a nariadenia, sa týmto zaväzuje, že s výhradou vzájomnosti poskytne v Nórsku československým leteckým podnikom vykonávajúcim medzinárodnú leteckú dopravu oslobodenie od štátnej dane a od komunálnej dane z majetku, ako aj od štátne dane a komunálnej dane z príjmu plynúceho z vykonávania takejto činnosti.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje taktiež na československé letecké podniky, ktoré sú účastníkmi niektorého „poolu“, niektorej spoločnej prevádzky alebo medzinárodnej prevádzkovej spoločnosti.

3. „Vykonávaním leteckej dopravy“ sa rozumie letecká doprava osôb a vecí vykonávaná po živnostensky vlastníkmi, nájomníkmi lietadiel alebo tými, ktorí majú lietadlo v chartre.

4. „Československými podnikmi“ sa rozumejú letecké podniky, ktorých skutočné vedenie je v Československu a ktoré majú v prevádzke buď fyzické osoby československej štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v Československu a nie sú usadené v Nórsku, alebo právnické osoby vrátane tých, v ktorých má československý štát účasť, ktoré sú zriadené podľa zákonov platných v Československu alebo československým štátom.

5. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa bude vzťahovať aj na nórske dane vyrubované za obdobie pred dátumom tohto vyhlásenia.

6. Nórska vláda si vyhradzuje právo odvolať toto vyhlásenie oznámením, ktoré zašle československej vláde šesť mesiacov vopred; v tomto prípade sa oslobodenie bude naposledy vzťahovať na nórske dane vyrubené za obdobie končiace 31. decembrom nasledujúcim bezprostredne po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

Kráľovské nórske vyslanectvo používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí o svojej hlbokej úcte.

V Prahe 25. októbra 1962.

Ministerstvo zahraničných vecí

Praha

Ministerstvo zahraničných vecí prejavuje úctu kráľovskému švédskemu vyslanectvu a má česť oznámiť mu toto:

1. Československá vláda používajúc splnomocnenie podľa § 11 ods. 1 zákona č. 75/1952 Zb. v znení zákona č. 59/1956 Zb. a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 145/1961 Zb. vyhlasuje s výhradou vzájomnosti, že švédske letecké podniky sú oslobodené v Československej socialistickej republike od všetkých daní zo zisku alebo príjmov plynúcich z vykonávania medzinárodnej leteckej dopravy, ako aj od daní z majetku.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje taktiež na švédske letecké podniky, ktoré sú účastníkmi niektorého „poolu“, niektorej spoločnej prevádzky alebo medzinárodnej prevádzkovej spoločnosti.

3. „Vykonávaním leteckej dopravy“ sa rozumie letecká doprava osôb a vecí vykonávaná po živnostensky vlastníkmi, nájomníkmi lietadiel alebo tými, ktorí majú lietadlo v chartre.

4. „Švédskymi podnikmi“ sa rozumejú letecké podniky, ktorých skutočné vedenie je vo Švédsku a ktoré majú v prevádzke buď fyzické osoby švédskej štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v Švédsku a nie sú usadené v Československu, alebo právnické osoby vrátane tých, v ktorých má švédsky štát účasť, ktoré sú zriadené podľa zákonov platných v Švédsku alebo švédskym štátom.

5. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa bude vzťahovať aj na československé dane vyrubované za obdobie pred dátumom tohto vyhlásenia.

6. Československá vláda si vyhradzuje právo odvolať toto vyhlásenie oznámením, ktoré zašle švédskej vláde šesť mesiacov vopred; v tomto prípade sa oslobodenie bude naposledy vzťahovať na československé dane vyrubené za obdobie končiace 31. decembrom nasledujúcim bezprostredne po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

Ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo kráľovské švédske vyslanectvo o svojej hlbokej úcte.

V Prahe 25. októbra 1962.

Kráľovské švédske vyslanectvo

Praha

Kráľovské švédske vyslanectvo prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí a má česť mu oznámiť toto:

1. Švédska vláda používajúc splnomocnenie, ktoré jej bolo dané nariadením s mocou zákona z 26. júla 1947 (č. 756) o dani z príjmu, zákonom z 28. septembra 1938 (č. 370) o komunálnych daniach a nariadením s mocou zákona z 26. júla 1947 (č. 577) o daniach z majetku vyhlasuje s výhradou vzájomnosti, že československé letecké podniky sú vo Švédsku oslobodené od dane z príjmu a od komunálnej dane z príjmu, ktoré postihujú zisky alebo príjmy plynúce z medzinárodnej leteckej dopravy, ako aj od dane z majetku.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje taktiež na československé letecké podniky, ktoré sú účastníkmi niektorého „poolu“, niektorej spoločnej prevádzky alebo medzinárodnej prevádzkovej spoločnosti.

3. „Vykonávaním leteckej dopravy“ sa rozumie letecká doprava osôb a vecí vykonávaná po živnostensky vlastníkmi, nájomníkmi lietadiel alebo tými, ktorí majú lietadlo v chartre.

4. „Československými podnikmi“ sa rozumejú letecké podniky, ktorých skutočné vedenie je v Československu a ktoré majú v prevádzke buď fyzické osoby československej štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v Československu a nie sú usadené vo Švédsku, alebo právnické osoby vrátane tých, v ktorých má československý štát účasť a ktoré sú zriadené podľa zákonov platných v Československu alebo československým štátom.

5. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa bude vzťahovať aj na švédske dane vyrubované za obdobie pred dátumom tohto vyhlásenia.

6. Švédska vláda si vyhradzuje právo odvolať toto vyhlásenie oznámením, ktoré zašle československej vláde šesť mesiacov vopred; v tomto prípade sa oslobodenie bude naposledy vzťahovať na švédske dane vyrubené za obdobie končiace 31. decembrom nasledujúcim bezprostredne po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

Kráľovské švédske vyslanectvo používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí o svojej hlbokej úcte.

V Prahe 25. októbra 1962.

Ministerstvo zahraničných vecí

Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.