Vyhláška č. 38/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla

Čiastka 22/1963
Platnosť od 27.05.1963 do31.12.1987
Účinnosť od 01.06.1963 do31.12.1987
Zrušený 89/1987 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 12, 13 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júnom 1963