Vyhláška č. 34/1963 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a chemického priemyslu o hygienickej ochrane pred ionizujúcim žiarením a o hospodárení so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Čiastka 19/1963
Platnosť od 25.04.1963 do30.09.1972
Účinnosť od 01.05.1963 do30.09.1972
Zrušený 65/1972 Zb.