Vyhláška č. 31/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave.

Čiastka 17/1963
Platnosť od 05.04.1963
Najbližšie účinné znenie 05.04.1963

31

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

zo 4. apríla 1963,

ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave

Ministerstvo školstva a kultúry v dohode so Štátnou plánovacou komisiou ustanovuje podľa § 17 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


Čl. I.

Ustanovenie § 4 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 96/1961 Zb., ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave znie:

(2) Inštitúty ďalej organizujú:

a) trojročné ucelené štúdium otázok riadenia a plánovania národného hospodárstva pre vybratých pracovníkov z praxe s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo výnimočne iným vzdelaním, ktoré v súhrne s dlhoročnou úspešnou praxou dáva predpoklady pre toto štúdium, pričom absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma";

b) ekonomické štúdium pre absolventov vysokých škôl technického smeru; absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma";

c) krátkodobé účelové kurzy a semináre so špeciálnym zameraním podľa aktuálnych potrieb národného hospodárstva pre vybratých pracovníkov príslušných úsekov praxe bez ohľadu na ich predchádzajúce vzdelanie;

d) špeciálne jazykové štúdium zamerané predovšetkým na bezpečné ovládanie národohospodárskej terminológie.“


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.