Opatrenie č. 3/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov

Čiastka 1/1963
Platnosť od 05.01.1963 do31.12.1970
Účinnosť od 05.01.1963 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 12/1963 Zb. zo dňa 25. januára 1963.

OBSAH

3

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 5. januára 1963

o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Z Ministerstva palív a energetiky sa zriaďujú

Ministerstvo palív a

Ústredná správa energetiky.

(2) Ústredná správa energetiky je ústredný orgán štátnej správy pre riadenie energetiky. Na čele Ústrednej správy energetiky je člen vlády. Vedením Ústrednej správy energetiky ho poveruje prezident republiky.

§ 2

(1) Z Ministerstva dopravy a spojov sa zriaďujú

Ministerstvo dopravy a

Ústredná správa spojov.

(2) Ústredná správa spojov je ústredný orgán štátnej správy pre riadenie spojov. Na jej čele je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh vlády prezident republiky.

§ 3

Podrobnejšie vymedzenie úloh novozriadených ústredných orgánov vykoná vláda.


§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.