Opatrenie č. 3/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov

Čiastka 1/1963
Platnosť od 05.01.1963 do31.12.1970
Účinnosť od 05.01.1963 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 12/1963 Zb. zo dňa 25. januára 1963.

OBSAH