Vyhláška č. 14/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike

Čiastka 8/1963
Platnosť od 15.02.1963
Najbližšie účinné znenie 02.03.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VIII, odsek 5 vstúpila Dohoda v platnosť 3. novembrom 1962 na základe výmeny listov medzi tajomníkom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a predstaviteľom vlády Československej socialistickej republiky.

14

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. januára 1963

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike


Dňa 20. júla 1962 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike.

Podľa svojho článku VIII, odsek 5 vstúpila Dohoda v platnosť 3. novembrom 1962 na základe výmeny listov medzi tajomníkom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a predstaviteľom vlády Československej socialistickej republiky.

Znenie Dohody spolu s českým prekladom je na nahliadnutie na Ministerstve zahraničných vecí.


Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.