Vyhláška č. 14/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike

Čiastka 8/1963
Platnosť od 15.02.1963
Účinnosť od 02.03.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VIII, odsek 5 vstúpila Dohoda v platnosť 3. novembrom 1962 na základe výmeny listov medzi tajomníkom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a predstaviteľom vlády Československej socialistickej republiky.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.03.1963 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.02.1963