Vyhláška č. 10/1963 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky

Čiastka 6/1963
Platnosť od 05.02.1963 do31.12.1963
Účinnosť od 01.01.1963 do31.12.1963
Zrušený 88/1963 Zb.

10

VYHLÁŠKA

predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky

z 30. decembra 1962

o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky

Predseda Štátnej plánovacej komisie, minister financií a predseda Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky po dohode s Ústrednou radou odborov a Československou akadémiou vied na základe zásad schválených vládou podľa § 1 ods. 2 písm. h) a § 2 písm. c) vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie, v znení vládneho nariadenia č. 2/1961 Zb., § 11 ods. 1 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú pravidlá o štátnom rozpočte a hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a podľa § 2 ods. 6 a § 8 zákona č. 17/1962 Zb. o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky, ustanovujú:


§ 1

(1) Poskytovanie prémií a odmien za plnenie úloh rozvoja vedy a techniky zaradených do štátneho, rezortného a podnikového plánu rozvoja vedy a techniky priemyslových podnikov a organizácií, stavebných organizácií, organizácií dopravy a spojov, poľnohospodárskych organizácií, organizácií miestneho hospodárstva a štátnych (rezortných) výskumných ústavov sa spravuje predpismi vydanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi podľa zásad schválených Štátnou mzdovou komisiou.*)

(2) Poskytovanie prémií a odmien za plnenie úloh rozvoja vedy a techniky v iných než v odseku 1 uvedených organizácií sa spravuje predpismi vydanými príslušnými ústrednými orgánmi so súhlasom Štátnej mzdovej komisie.

§ 2

Prostriedky na prémie a odmeny za plnenie úloh rozvoja vedy a techniky sa určujú podľa zásad ustanovených vládou; zásady sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 3

(1) Na podporenie záujmu na mimoriadne urýchlenom splnení úlohy zaradenej do štátneho, rezortného, prípadne podnikového plánu rozvoja vedy a techniky môže sa vykonať prevod prostriedkov na výplatu prémií a odmien medzi organizáciami riešiteľa, výrobcu a užívateľa na úhradu prémií a odmien pracovníkov, ktorí sa o urýchlené splnenie úlohy preukázateľne zaslúžili.

Výšku a spôsob prevodu dohodnú zúčastnené organizácie súčasne so zadaním úlohy.

(2) Organizácia zahrnie presunuté sumy, ak ide:

a) o hospodársku organizáciu, v ktorej sú zavedené normatívy osobnej hmotnej zainteresovanosti, do prémiového fondu;

b) o hospodársku organizáciu, v ktorej nie sú zavedené normatívy hmotnej zainteresovanosti, do fondu odmien osobitne na tento účel zriadeného. Prostriedky sú vedené na osobitnom účte v Štátnej banke československej. Odmeny zúčtované z tohto fondu sú súčasťou mzdového fondu; mzdový fond o ne môže byť prekročený;

c) o rozpočtovú organizáciu, do príjmov rozpočtu. Odmeny a prémie pracovníkov organizácie sa vyplácajú zo mzdového fondu, u rezortných výskumných ústavov a vedecko-technických pracovísk akadémie vied tiež z fondu odmien za vyriešenie vedeckých a výskumných úloh; fond, z ktorého sa odmeny a prémie vyplácajú, možno až do výšky prevedenej sumy prekročiť;

d) o osobitnú rozpočtovú organizáciu, obdobne podľa písmena b).


§ 4

Zrušujú sa ustanovenia § 4 až 29 vyhlášky predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií č. 196/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zvýšení hmotnej zainteresovanosti na rozvoji a zavádzaní novej techniky.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.


Predseda Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky:

v z. Dr. Sc. Brabec v. r.

Predseda Štátnej plánovacej komisie:

Indra v. r.

Minister financií:

v z. Dvořák v. r.


Príloha vyhlášky č. 10/1963 Zb.

Zásady pre určovanie prostriedkov na prémie a odmeny za plnenie štátnych úloh rozvoja vedy a techniky

Prostriedky na prémie a odmeny za plnenie štátnych úloh rozvoja vedy a techniky sa určujú na čas, než sa vytvorí fond vedy a techniky, podľa týchto zásad:

1. Na prémie a odmeny za plnenie úloh zaradených do štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa ústredným orgánom poskytnú účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu (ďalej len „účelové prostriedky"), a to v roku 1963

a) pre hospodárske organizácie v rozsahu 50 % potrebných prostriedkov; druhú polovicu sú ústredné orgány povinné zabezpečiť v rámci prostriedkov svojho rezortu;

b) pre rozpočtové a osobitné rozpočtové organizácie v rozsahu 100 % potrebných prostriedkov.

Tieto sumy vyplynú z návrhu, ktorý spracuje Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky pri previerke štátnych úloh rozvoja vedy a techniky.

Od roku 1964 ústredným orgánom sa poskytnú zo štátneho rozpočtu prostriedky na prémie a odmeny za plnenie úloh zaradených do štátneho plánu rozvoja vedy a techniky v plnom rozsahu i pre hospodárske organizácie.

2. Účelové prostriedky sa budú vždy poskytovať na prémie a odmeny splatné v príslušnom kalendárnom roku (t. j. na úlohy a ich čiastkové etapy dokončené a vyhodnotené v danom roku a na úlohy alebo ich čiastkové etapy dokončené a vyhodnotené síce v predchádzajúcom roku, ale za ktoré prémie v predchádzajúcom roku sa už nevyplatili).

3. Pokiaľ na niektoré úlohy rozpracované k 1. januáru 1963 sa vopred určili prémie podľa sadzieb vyhlášky č. 196/1959 Ú. l. (Ú. v.), je potrebné v priebehu roku urobiť opatrenia, aby sadzby týchto prémií boli nahradené sadzbami prémií podľa novej úpravy (zásady pre poskytovanie prémií a odmien za plnenie úloh rozvoja vedy a techniky, schválené uznesením Štátnej mzdovej komisie č. 1/1962) vo všetkých prípadoch, v ktorých práce na určitých etapách danej úlohy buď vôbec sa nezačali alebo sa len nepatrne rozpracovali.

Účelové prostriedky sa určia len podľa sadzieb novej úpravy a event. rozdiely v potrebe prostriedkov uhradia ústredné orgány, prípadne podniky zo svojich zdrojov.

4. Účelové prostriedky budú ústredným orgánom určené v pláne práce na príslušný kalendárny rok ako pevná suma mimo mzdového a prémiového fondu.

5. Účelové prostriedky budú centralizované na ústredných orgánoch, a to oddelene pre hospodárske organizácie, pre rozpočtové organizácie a pre osobitné rozpočtové organizácie.*)

Podrobnosti uvoľňovania účelových prostriedkov výrobno-hospodárskym jednotkám, podnikom a ústavom ustanovujú rezorty vo svojej právomoci; spravujú sa pritom zásadou prísnej hospodárnosti a ekonomickej odôvodnenosti.

Účelové prostriedky sa môžu použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Nevyčerpané prostriedky koncom roka prepadajú.

6. Prostriedky, ktoré príslušný ústredný orgán uvoľní zo svojho rozpočtu podriadeným organizáciám, hospodárske organizácie a osobitné rozpočtové organizácie zahrnú do prémiového fondu a tam, kde nie je zavedený, do fondu odmien. Do výšky prostriedkov fondu odmien možno mzdový fond prekročiť.

Rozpočtové organizácie môžu so súhlasom nadriadeného orgánu prekročiť mzdový fond o sumu vyplatených prémií a odmien za plnenie štátnych úloh rozvoja vedy a techniky. Sumu vyplatených prémií a odmien musí nadriadený ústredný orgán viazať vo svojich účelových prostriedkoch.

7. Robiť presuny účelových prostriedkov medzi ústrednými orgánmi nie je prípustné.

Na podporenie záujmu na mimoriadne urýchlenom splnení úlohy zaradenej do štátneho, rezortného, prípadne podnikového plánu rozvoja vedy a techniky môže sa však vykonať prevod prostriedkov na výplatu prémií a odmien medzi organizáciami riešiteľa, výrobcu a užívateľa.

8. O prídeloch účelových prostriedkov podriadeným organizáciám vedú ústredné orgány podrobnú evidenciu.

9. O použití účelových prostriedkov podávajú ústredné orgány štvrťročne zprávu Štátnej komisii pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

10. Podľa predchádzajúcich zásad sa určujú prostriedky na prémie a odmeny za plnenie štátnych úloh rozvoja vedy a techniky.

Zásady neupravujú tvorbu prostriedkov na prémie a odmeny za plnenie rezortných a podnikových úloh rozvoja vedy a techniky. Potrebné prostriedky na tieto prémie a odmeny zabezpečujú ústredné orgány a im podriadené organizácie v rámci svojich prostriedkov a prémie a odmeny sa vyplácajú ako dosiaľ zo mzdových fondov alebo z prémiových fondov.

Zásady taktiež neupravujú tvorbu prostriedkov na odmeny za vyriešenie vedeckých a výskumných úloh podľa uznesenia vlády č. 142/1956, ktoré sa aj naďalej vyplácajú z osobných výdavkov mimo mzdového fondu.

Poznámky pod čiarou

*) Zásady pre poskytovanie prémií a odmien za plnenie úloh rozvoja vedy a techniky schválené uznesením Štátnej mzdovej komisie č. 1 z 15. januára 1962 o ďalšom prehlbovaní ekonomickej účinnosti mzdových sústav.

*) Ústredné orgány rozpočtujú účelové prostriedky vo svojom rozpočte v členení podľa platnej rozpočtovej skladby takto:
Skupina 1. hospodárstvo, oddiel 2, § 2, čl. 4:
a) pre rozpočtové organizácie pod zoskupením položiek III - Mzdový fond;
b) pre osobitné rozpočtové organizácie pod zoskupením položiek IX (pol. 52) - Prídely osobitným rozpočtovým organizáciám na osobitné výdavky;
c) pre hospodárske organizácie pod zoskupením položiek X (pol. 65) - Prídely hospodárskym organizáciám na ostatné výdavky.