73

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 12. júla 1962

o inzercii v tlači

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií, Ústredným úradom štátnej kontroly a štatistiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a po prerokovaní so Štátnou plánovacou komisiou, podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o riadení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety, a podľa § 5 zákona č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


§ 1

Pojem inzercie v tlači

Inzerciou v tlači je každé platené oznámenie v akejkoľvek textovej alebo grafickej úprave uverejnené v časopisoch, v neperiodických publikáciách a ostatných tlačovinách (v ďalšom len „inzercia“).

§ 2

Obsah inzercie

(1) Vydavateľstvu, nakladateľstvu alebo inštitúcii oprávnenej vydať tlačovinu (v ďalšom len „vydavateľ“) prislúcha redakčný dozor na obsah a úpravu inzerátu. Vydavateľ nie je oprávnený inzerát opravovať alebo meniť bez vedomia inzerenta. Za úpravu alebo zmenu inzerátu sa nepovažujú drobné jazykové úpravy textu.

(2) Šéfredaktor, vedúci redaktor alebo jeho zástupca zodpovedajú za inzerciu po ideovej stránke; sú oprávnení odmietnuť uverejnenie inzerátu.

(3) Za vecnú správnosť údajov uvedených v inzeráte zodpovedá inzerent.

Rozsah inzercie

§ 3

(1) V dennej, krajskej a okresnej tlači môže inzercia dosahovať 1/6 celkového týždenného rozsahu časopisu (rozsahu časopisu od pondelkového do nedeľného vydania);v jednotlivom čísle nesmie prevyšovať 1/4 rozsahu čísla.

(2) V ostatných časopisoch môže inzercia dosahovať až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla, najviac však 10 strán u časopisov formátu A4 alebo väčšieho, 20 strán u časopisov formátu menšieho.

(3) V neperiodických publikáciách môže inzercia dosahovať až 1/6 celkového rozsahu publikácie, najviac však 8 strán u publikácií formátu A4 alebo väčšieho, 16 strán u publikácií formátu menšieho. Inzercia musí byť v súlade s obsahom publikácie.

(4) V ostatných tlačovinách môže inzercia dosahovať

a) u tlačovín v zošitovej alebo knižnej úprave a v rozsahu nad 8 strán až 1/5 rozsahu tlačoviny, najviac však 20 strán,

b) u tlačovín do rozsahu 8 strán až 1/2 rozsahu tlačovín, najviac však 2 strany.

§ 4

(1) Vkladané informačné alebo propagačné prílohy, ktoré nie sú súčasťou časopisu alebo publikácie, a vlastné oznámenia vydavateľa, sa do rozsahu inzercie nezapočítavajú.

(2) Obmedzenie rozsahu inzercie ustanovené v § 3 sa nevzťahuje na tlačoviny vydávané k akciám medzinárodného významu (medzinárodné veľtrhy, výstavy, festivaly a pod.) a na tlač určenú pre zahraničie.

(3) Celkovým rozsahom tlačoviny sa rozumie jej textová časť, vlastné prílohy, obálka a prebal, tvoriace s tlačovinou jednotný organický celok.

§ 5

Rozmery a úprava inzerátov

(1) Určenie veľkosti inzerátu sa spravuje zásadou hospodárneho využitia tlačovej plochy. Rozmer inzerátu nemá prevyšovať plochu potrebnú pre sadzbu textu pri voľbe vhodnej veľkosti písma a obrazu s prihliadnutím na výtvarnú stránku návrhu.

(2) Oznámenia o súťažiach, konkurzoch a pod. smú sa uverejňovať len v súvislej zhustenej sadzbe.

§ 6

Zaraďovanie a umiestňovanie inzerátov

(1) Inzeráty sa majú zaraďovať do inzertnej časti, v ktorej je inzercia zoskupená v jednom celku; tvoria ju spravidla posledné strany časopisu, publikácie alebo inej tlačoviny.

(2) Inzeráty zaradené mimo inzertnej časti (textová inzercia) majú sa umiestniť tak, aby nenarúšali súvislú úpravu článkov a zpráv.

(3) Pri zaraďovaní inzerátov treba dávať prednosť inzerátom o nábore pracovných síl a inzerátom vyplývajúcim z potrieb zahraničného obchodu.

§ 7

Zásady pre tvorbu cien inzerátov

(1) Ceny inzerátov určuje vydavateľ podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky a podľa sadzobníka, ktorý tvorí jej prílohu.

(2) Základom pre výpočet ceny inzerátu je 1 cm2 inzertnej plochy.

(3) Základné ceny inzerátov sa určujú podľa skupiny, do ktorej tlačovina svojím charakterom patrí, a podľa nákladu tlačoviny.

(4) Jednotlivé tlačoviny sa zaraďujú do týchto skupín:

I. skupina - ústredné denníky (časopisy vychádzajúce aspoň 5 krát týždenne),

II. skupina - krajská a okresná tlač (krajská tlač vrátane krajských denníkov a okresné noviny),

III. skupina - ostatné časopisy,

IV. skupina - neperiodické publikácie (knihy, hudobniny, literárne kalendáre, ročenky, príručky, sborníky, a pod.),

V. skupina - tlačoviny pre obchodno-technickú dokumentáciu, propagáciu, výstavníctvo a kultúrne informácie (katalógy, telefónne zoznamy, cestovné poriadky, adresáre, cenníky, smernice, normy, prospekty, návody, propagačné zoznamy, programy kultúrnych a zábavných podnikov, vreckové a nástenné kalendáre, mapy, plány a pod.),

VI. skupina - ostatné drobné tlačoviny pre dopravu, evidenciu, pokladničný styk a iné (cestovné lístky dopravných podnikov, tikety, vstupenky, lístky používané v šatniach a úschovniach, potvrdenky, kontrolné lístky, účtenky a pod.).

(5) Pre určenie ceny inzerátu je rozhodujúci

a) u periodických tlačovín povolený náklad,

b) u ostatných tlačovín skutočný náklad.

(6) Ceny inzerátu sa určia za plochu, ktorú inzerát zaberá, a zahŕňajú i náklady za sadzbu a tlač. Zhotovenie textových a grafických návrhov, kresieb, matríc, štočkov, poštovné za zasielanie obťahov, ponúk a pod. sa účtuje osobitne.

(7) Základné sadzby uvedené v prílohe tejto vyhlášky sú sadzbami za inzeráty uverejňované v inzertnej časti tlačoviny. U tlačovín zaradených do V. a VI. skupiny (odsek 4) sa podľa týchto základných sadzieb určuje i cena inzerátov zaradených do textovej časti.

§ 8

Spôsob určenia základnej ceny inzerátu

(1) Cenu inzerátu možno určiť za tlačovú plochu celej strany tlačoviny, za časti tlačovej plochy strany tlačoviny, za jednotlivý plošný inzerát alebo za riadok.

(2) Cenu inzerátu sa určí takto:

a) Cena za tlačovú plochu celej strany tlačoviny sa vypočíta tak, že sa plocha tlačovej strany určená v štvorcových milimetroch násobí príslušnou základnou sadzbou za 1 cm2, delenou 100. Tlačová plocha strany sa zistí odmeraním obrazca sadzby, a to od horného k dolnému a od ľavého k pravému okraji sadzby v milimetroch, pričom sa vychádza z obrazca sadzby predpísaného pre typografickú úpravu. Cena inzerátov vytlačených cez okraj stránky (inzerát na spadávanie) sa vypočíta podobným spôsobom; tlačová plocha sa zistí odmeraním strany tlačoviny po orezaní.

b) Cena za časť tlačovej plochy strany sa vypočíta z ceny za celú stranu tlačoviny v pomere zodpovedajúcom príslušnej časti strany.

c) Cena za plošný inzerát sa vypočíta tak, že sa plocha inzerátu určená v štvorcových milimetroch násobí základnou sadzbou za 1 cm2, delenou 100. Rozmer inzerátu sa zisťuje odmeraním od linky k linke. Ak nie je inzerát ohraničený linkou, určí sa jeho plocha podľa grafickej úpravy tlačovej plochy. Najmenší rozmer na výšku, z ktorého možno vychádzať pri určení ceny inzerátu, je 5 mm.

d) Cena za riadok určitého stupňa veľkosti písma v šírke typografického stĺpca sa vypočíta tak, že sa plocha riadku určená v štvorcových mm násobí základnou sadzbou za 1 cm2, delenou 100. Plocha riadku sa zistí tak, že sa stupeň veľkosti písma prevedený na metrickú mieru*) násobí šírkou typografického stĺpca v milimetroch. Základná sadzba v rubrike „Malý oznamovateľ“ sa určí za riadok v šírke stĺpca používaného pre túto inzerciu. Započatý riadok sa určuje ako riadok celý; riadky obsahujúce slová vytlačené tučným písmom sa účtujú dvojnásobne.

(3) Ceny inzerátov sa v inzertnom cenníku zaokrúhľujú pri sumách

do Kčs 5.- .... na päť halierov
do Kčs 20.- .... na desať halierov
do Kčs 50.- .... na päťdesiat halierov
do Kčs 100.- .... na korunu
do Kčs 500.- .... na päť korún
nad Kčs 500.- ... na desať korún.

Pritom sa sumy do 50 % zaokrúhľovacej jednotky (5 halierov atď.) zaokrúhľujú smerom nadol, sumy nad 50 % zaokrúhľovacej jednotky smerom nahor.

§ 9

Prirážky k základným sadzbám

(1) Základné sadzby sa zvyšujú o prirážky za umiestnenie inzerátu a za jeho zvláštne technické vyhotovenie.

(2) Prirážky za umiestnenie inzerátu sa určia zo základnej sadzby a sú:

a) u plošných inzerátov umiestnených v textovej časti tlačoviny 50%; táto prirážka sa nevzťahuje na inzeráty v denníkoch a v časopisoch v novinovej úprave umiestnené na tlačových stranách, ktoré obsahujú viac ako 25 % inzercie, na inzeráty v tlačovinách V. a VI. skupiny a na inzeráty zaradené v rubrike „Malý oznamovateľ“;

b) u inzerátov na druhej a tretej strane obálky 50 %;

c) u inzerátov na prvej a štvrtej strane obálky a na pevných vo viazaných vložkách 100 %;

d) u inzerátov v denníkoch vydávaných v dňoch pracovného pokoja 50 %.

(3) Prirážky za zvláštne technické vyhotovenie inzerátov sa pevne určia v inzertnom cenníku podľa rozpočtu nákladov za zvláštne technické vyhotovenie pripadajúcich na plochu inzerátu; tieto prirážky nesmú prevyšovať:

a) za farebné vytlačenie inzerátu alebo jeho časti 50% základnej sadzby za jednu farbu, a to za druhú a každú ďalšiu farbu, pokiaľ je nimi tlačený na tej istej strane tlačového hárku aj ostatný obsah tlačoviny,

b) za farebné vytlačenie inzerátu alebo jeho časti 100 % základnej sadzby za jednu farbu, a to za každú farbu, ktorá sa nevyskytuje na tej istej strane tlačového hárku v ostatnom obsahu tlačoviny,

c) za lakovanie alebo laminovanie 100 % základnej sadzby.

(4) U tlačovín, do ktorých sa inzeráty neprijímajú pravidelne a u ktorých nie je vydavateľ povinný vydať inzertný cenník (§ 11 ods.1), sa prirážky uvedené v odseku 3 určia rovnakým spôsobom.

(5) Prirážky uvedené v odseku 2 písm. a), b), c), v odseku 3 a v odseku 4 je povolené účtovať len v tom istom prípade, ak si inzerent vymienil zvláštne umiestnenie alebo zvláštne technické vyhotovenie inzerátu.

(6) Ustanovenie § 8 odsek 3 platí i pre výpočet prirážky.

§ 10

Poskytovanie zľavy

(1) Na inzerciu kultúrnej činnosti je vydávateľ oprávnený poskytovať zľavu zo základných sadzieb a z prirážok k základným sadzbám, a to vo výške 50 %. Zľava sa uvádza v inzertnom cenníku.

(2) Za inzerciu kultúrnej činnosti sa považujú oznámenia inštitúcií a osvetových a spoločenských organizácií o usporiadaní kultúrnopolitických akcií s výrazným kultúrno-výchovným poslaním; za túto inzerciu možno považovať najmä oznámenia o usporiadaní divadelných a filmových predstavení, koncertov, predstavení divadiel hudby, výstav výtvarného umenia a kníh, literárnych večerov, ľudových akadémií, prednášok a besied osvetových a vedeckých stredísk a spoločností, ďalej upozornenia na programy rozhlasu a televízie, na vystúpenie súborov ľudovej umeleckej tvorivosti, na konanie vlastivedných vychádzok, návštev múzeí, galérií alebo historicky významných objektov, ako aj uverejňovanie informácií o kultúrnych súťažiach, o vydaní nových kníh, hudobnín, časopisov, nahrávok umeleckých hudobných diel a pod.

§ 11

Inzertný cenník

(1) U tlačovín, do ktorých sa pravidelne prijímajú inzeráty, je vydavateľ povinný vydať a inzerentom sprístupniť inzertný cenník.

(2) Cenník má obsahovať najmä tieto údaje:

a) názov tlačoviny,

b) spôsob vychádzania (periodicita) tlačoviny,

c) rozmery a rozdelenie inzertnej plochy,

d) základnú cenu za inzerciu celej tlačovej strany a jej časti, pokiaľ sa tieto druhy inzercie v tlačovine používajú,

e) základnú cenu za inzerciu tlačového riadku v šírke typografického stĺpca,

f) prehľad používaných prirážok (v Kčs),

g) poskytované zľavy,

h) dátum platnosti cenníka,

ch) údaje, že cenník je vypracovaný na základe tejto vyhlášky.

(3) Cenník sa má vydať do 30 dní odo dňa účinnosti tejto vyhlášky; v tej istej lehote treba vydať nový cenník, ak sa vydávanie tlačoviny zmení takým spôsobom, ktorý zmenu cien inzercie vyžaduje.

(4) Vydávateľ je povinný poslať ním vydaný cenník nadriadenému ústrednému úradu alebo orgánu.

§ 12

Uverejnenie inzerátu

(1) Vydavateľ zodpovedá za bezchybné vytlačenie inzerátu. Ak je inzerát vytlačený nečitateľne, nesprávne alebo neúplne, je inzerent oprávnený žiadať náhradné vytlačenie; na náhradné vytlačenie nemá nárok, ak uvedené nedostatky neporušujú správnosť údajov alebo zmysel inzerátu.*)

(2) Obťah inzerátu sa vydá inzerentovi len na jeho výslovné želanie. Inzerent je zodpovedný za správne vykonanie a včasné vrátenie korektúr. Ak inzerent nevráti opravený obťah v dohodnutej lehote, pokladá sa obťah sa schválený.

(3) Inzerent je povinný uhradiť vydavateľovi výdavky spôsobené zmenami vyžiadanými pri sadzbe, objednaných štočkoch, matriciach, fotografických predlohách a pod.

(4) Pri plošnej inzercii má inzerent nárok na bezodplatné dodanie dokladov o inzercii. Dokladom o inzercii je tlačovina, v ktorej bol inzerát uverejnený, výstrižok z tejto tlačoviny s vyznačením ročníka a čísla tlačoviny, alebo potvrdenie o uverejnení inzerátu, obsahujúce potrebné údaje.


Záverečné ustanovenia

§ 13

Získavanie inzercie súkromnými sprostredkovateľmi za odplatu, nie je dovolené.

§ 14

Sporné otázky, týkajúce sa podmienok a spôsobu uverejňovania inzerátov v tlačovinách, prerokúva a rieši, pokiaľ nejde o veci patriace do pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry, orgán nadriadený vydavateľovi.

§ 15

Zrušujú sa

a) vyhláška Najvyššieho úradu cenového č. 38/1946 Ú. l. I o inzercii,

b) vyhláška Najvyššieho úradu cenového č. 10/1948 Ú. l. I o inzercii,

c) vyhláška ministra financií č. 1145/1948 Ú. l. I., ktorou sa vydávajú podrobné smernice o inzercii v časopisoch,

d) vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 721/1950 Ú. l. I (č. 15/1951 Ú. v.), ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia vyhlášky Najvyššieho úradu cenového č. 38/1946 Ú. l. I. o inzercii, a vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 63/1950 Ú. l. l. (č. 189/1950 Ú. v. I.), ktorou sa mení citovaná vyhláška.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1962.


Minister:

Kahuda v. r.


Príloha vyhlášky č. 73/1962 Zb.

SADZOBNÍK ZA INZERCIU V TLAČI

Základné sadzby za 1 cm2 inzertnej plochy v jednotlivých skupinách tlačovín*)

Náklad tlačoviny doSadzba v KčsNáklad tlačoviny doSadzba v Kčs
I. skupina - Ústredné denníky II. skupina - Krajská a okresná tlač
50 0002,-25 0003,-
75 0003,-50 0004,-
100 0004,-150 0005,-
150 0005,-200 0006,-
200 0006,-za každých ďalších 50 0000,50
za každých ďalších 50 0000,50
III. skupina - Ostatné časopisy IV. skupina - Neperiodické publikácie
10 0002,-10 0003,-
15 0002,5020 0004,-
20 0003,-35 0005,-
30 0003,5050 0006,-
40 0004,-75 0007,-
50 0004,50100 0008,-
75 0005,50za každých ďalších 50 0001,-
100 0006,50
za každých ďalších 50 0001,-
V. skupina - Tlačoviny pre obchodno-technickú dokumentáciu, propagáciu, výstavníctvo a kultúrne informácie VI. skupina - Ostatné drobné tlačoviny pre dopravu, evidenciu, pokladničný styk a i.
1 0000,50Cena za inzerciu v týchto tlačovinách môže dosahovať najviac náklady účtované za ich polygrafickú výrobu.
2 0001,-
5 0001,50
10 0002,-
15 0002,50
20 0003,-
35 0004,-
50 0005,-
75 0006,-
100 0007,-
za každých ďalších 50 0001,-

Poznámky pod čiarou

*) Viď ČSN 88 0111 České polygrafické názvoslovie -Písmo, písmárstvo, písmolejárstvo.

*) Vzťahy pri uverejňovaní inzercie medzi vydavateľom a inzerentom, pokiaľ sú nimi socialistické organizácie, upravuje tiež zákon č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, najmä ustanovenia § 186 - 188.

*) Bližšie určenie skupín I-VI je uvedené v § 7 odsek 4 tejto vyhlášky.