Vyhláška č. 44/1962 Zb.Vyhláška Ministra zdravotníctva, ktorou sa mení a doplňuje liečebný poriadok

Čiastka 21/1962
Platnosť od 29.04.1962 do30.06.1966
Účinnosť od 01.04.1962 do30.06.1966
Zrušený 42/1966 Zb.

44

VYHLÁŠKA

Ministra zdravotníctva

z 20. apríla 1962,

ktorou sa mení a doplňuje liečebný poriadok

Ministerstvo zdravotníctva ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 5 a § 16 ods. 1 zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (vyhláška č. 19/1957 Zb. a zákon č. 78/1959 Zb.):


Čl. I

Bezodplatná preventívna a liečebná starostlivosť sa v plnom rozsahu rozširuje na družstevných roľníkov. Preto sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 164/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú rozsah a podmienky poskytovania preventívnej a liečebnej starostlivosti (liečebný poriadok), v znení vyhlášky č. 242/1959 Ú. l. (Ú. v.) mení a doplňuje takto:

1. § 3 ods. 1 znie:

(1) Štát poskytuje bezodplatnú ambulantnú i ústavnú starostlivosť

1. zamestnancom, učňom, domáckym robotníkom a iným osobám postaveným z hľadiska poskytovania bezodplatnej starostlivosti na roveň zamestnancom (§ 4),

2. členom výrobných družstiev,

3. členom jednotných roľníckych družstiev a osobám pracujúcim trvale v jednotnom roľníckom družstve, ktoré nie sú jeho členmi, ani nie sú v pracovnom pomere k družstvu*) (ďalej len „osoby trvale pracujúce v družstve"),

4. dôchodcom podľa predpisov o zabezpečení nepracujúcich dôchodcov a o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl, ako aj osobám, ktorým bol priznaný preddavok na dôchodok,

5. rodinným príslušníkom (§ 6) osôb uvedených pod č. 1 až 4, ako aj rodinným príslušníkom účastníkov nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách, aj keď títo účastníci nemali pred nástupom služby v ozbrojených silách nárok na bezodplatnú ambulantnú a ústavnú starostlivosť.“

2. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Rodinní príslušníci

Za rodinných príslušníkov zamestnancov a iných osôb postavených im na roveň, členov výrobných družstiev, členov jednotných roľníckych družstiev, osôb trvale pracujúcich v družstve a dôchodcov (ďalej len „oprávnených") sa považujú,

a) pokiaľ nemajú nárok na bezodplatnú starostlivosť podľa iných ustanovení tohto poriadku,

1. manželka (manžel), ako aj bývalá manželka (manžel), ak oprávnený má voči nej vyživovaciu povinnosť,

2. deti vo veku od 15 do 25 rokov, ak sa sústavne pripravujú predpísaným výcvikom alebo štúdiom na budúce povolanie alebo sú pre chorobu alebo telesnú či duševnú chybu trvale neschopné pracovať,

3. družka (druh), ak žije s oprávneným v spoločnej domácnosti aspoň tri mesiace,

b) pokiaľ nemajú nárok na bezodplatnú starostlivosť podľa iných ustanovení tohto poriadku a sú výživou prevažne odkázaní na oprávneného,

1. chovanci, vnuci a súrodenci vo veku od 15 do 25 rokov, ak sa sústavne pripravujú predpísaným výcvikom alebo štúdiom na budúce povolanie alebo sú pre chorobu alebo telesnú či duševnú chybu trvale neschopní pracovať,

2. rodičia, starí rodičia, svokor a svokra,

3. sestra alebo dcéra, ktorá vedie ovdovenému alebo rozvedenému (rozlúčenému) oprávnenému domácnosť, pokiaľ sa v nej stará o jeho deti vo veku do 15 rokov,

c) pokiaľ nemajú nárok na bezodplatnú starostlivosť podľa iných ustanovení tohto poriadku, sú výživou prevažne odkázaní na oprávneného a sú pre chorobu alebo telesnú či duševnú chybu trvale neschopní pracovať alebo sa ako osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou odborne pripravujú predpísaným výcvikom alebo školením pre vhodné povolanie, deti, chovanci, vnuci a súrodenci oprávneného starší než 25 roční.“

3. § 7 ods. 1 písm. c) znie:

c) jednotlivo hospodáriacim roľníkom, spolupracujúcim členom ich rodín a ich rodinným príslušníkom pri pracovnom úraze (chorobe z povolania), ktorý sa prihodil pri prevádzke poľnohospodárskeho závodu, či už družstevného alebo vlastného,“

4. § 42 ods. 1 znie:

(1) Pokiaľ osoby uvedené v § 3 až 11 nemajú nárok na bezodplatnú starostlivosť, poskytuje sa im starostlivosť o chrup za úhradu (§ 12).“

5. § 49 ods. 1 znie:

(1) Pokiaľ osoby uvedené v § 3 až 11 majú nárok na bezodplatnú starostlivosť, poskytujú sa im pri ambulantnej starostlivosti potrebné lieky bezodplatne; ostatné osoby uhradzujú lieky poskytnuté pri ambulantnej starostlivosti zo svojho.“

6. § 52 ods. 3 znie:

(3) Pri ambulantnej starostlivosti sa potrebné pomôcky bezodplatne poskytujú alebo požičiavajú osobám uvedeným v § 3 až 11, pokiaľ majú nárok na bezodplatnú starostlivosť; ostatné osoby uhradzujú tieto pomôcky zo svojho.“

7. § 63 ods. 3 znie:

(3) Ustanovenia tohto oddielu platia primerane aj pre uznávanie pracovnej neschopnosti členov výrobných družstiev, členov jednotných roľníckych družstiev a osôb trvale pracujúcich v družstve, predovšetkým členov jednotných roľníckych družstiev s vyššou úrovňou hospodárenia.“

8. § 65 ods. 1 znie:

(1) Potvrdenie o uznaní pracovnej neschopnosti sa vydáva výhradne na predpísaných tlačivách a spôsobom určeným Ministerstvom zdravotníctva v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi. Je zároveň dokladom o ospravedlnenej neprítomnosti v práci pre chorobu alebo úraz.“

9. § 72 ods. 1 znie:

(1) Ak chorý napriek napomenutiu alebo vážnym spôsobom porušuje povinnosti uložené týmto liečebným poriadkom alebo na jeho základe, vyrozumie o tom zdravotnícke zariadenie príslušný závodný výbor základnej organizácie odborového sväzu, ak ide o zamestnanca (jeho rodinného príslušníka), prípadne správu družstva, ak ide o člena výrobného družstva (jeho rodinného príslušníka) alebo sociálnu komisiu jednotného roľníckeho družstva, ak ide o člena jednotného roľníckeho družstva a o osobu trvale pracujúcu v družstve (ich rodinného príslušníka), aby tieto orgány mohli urobiť vhodné opatrenia na nápravu.“

10. § 80 znie:

㤠80

(1) Závodmi v zmysle tohto poriadku sa rozumejú nielen podniky a závody výrobné, vrátane výrobných družstiev a jednotných roľníckych družstiev, ale aj obchodné a dopravné podniky a závody, úrady, súdy, zariadenia štátnej správy, iné zariadenia, dobrovoľné a iné organizácie, súkromné hospodárstva a domácnosti.

(2) Ustanovenia tohto poriadku o komisiách národného poistenia platia obdobne aj pre iné orgány, ktoré vykonávajú v závodoch nemocenské poistenie (zabezpečenie v chorobe a zabezpečenie matky a dieťaťa).“

11. § 81 znie:

㤠81

Ministerstvo zdravotníctva podrobne upraví v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi poskytovanie preventívnej a liečebnej starostlivosti a vykonávanie posudkovej služby.“


Čl. II

Pokiaľ sa v liečebnom poriadku hovorí o zamestnancoch, zamestnaní, zamestnávateľovi a odborových orgánoch, rozumejú sa tým aj členovia jednotných roľníckych družstiev a osoby trvale pracujúce v družstve, ich pracovná činnosť, jednotné roľnícke družstvo a sociálne komisie jednotných roľníckych družstiev.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1962.


Prvý námestník ministra:

MUDr. Štich v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 91 zák. č. 32/1962 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.