Vyhláška č. 112/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl

Čiastka 60/1962
Platnosť od 30.11.1962 do30.04.1966
Účinnosť od 01.12.1962 do30.04.1966
Zrušený 19/1966 Zb.
Redakčná poznámka

ustanovenie čl. I bod 2 nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962

OBSAH