Vyhláška č. 97/1961 Zb.Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov

(v znení č. 71/1969 Zb.)

Čiastka 46/1961
Platnosť od 22.09.1961 do31.12.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1970
Zrušený 93/1970 Zb.