Opatrenie č. 86/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Čiastka 41/1961
Platnosť od 23.08.1961 do15.02.1966
Účinnosť od 01.09.1961 do15.02.1966
Zrušený 7/1966 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 98/1961 Zb. zo dňa 19. 9. 1961.

OBSAH

86

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctvo Národného zhromaždenia

z 9. augusta 1961

o Vysokej stravíckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

So zreteľom na to, že Ústredný výbor Komunistickej strany Československa zlúčil Vysokú stranícku školu a Inštitút spoločenských vied do jedinej inštitúcie s názvom „Vysoká stranícka škola - Inštitút spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa",

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 Ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Vysoká stranícka škola - Inštitút spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa má postavenie vysokej školy. Absolventi tejto školy majú práva a povinnosti absolventov vysokých škôl.

§ 2

Vysoká stranícka škola - inštitút spoločenských vied pri Ústavnom výbore Komunistickej strany Československa má oprávnenie udeľovať vedecké hodnosti podľa zákonného opatrenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti.


§ 3

Vládne nariadenie č. 97/1953 Zb. o Vysokej straníckej škole pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa a zákon č. 70/1957 Zb. o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa sa zrušujú.

§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1961.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.