Opatrenie č. 86/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Čiastka 41/1961
Platnosť od 23.08.1961 do15.02.1966
Účinnosť od 01.09.1961 do15.02.1966
Zrušený 7/1966 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 98/1961 Zb. zo dňa 19. 9. 1961.

OBSAH