Vyhláška č. 83/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o úlohách orgánov Revolučného odborového hnutia a národných výborov pri výkone dozoru a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

(v znení č. 69/1967 Zb.)

Čiastka 39/1961
Platnosť od 15.08.1961 do18.06.1970
Účinnosť od 01.01.1968 do18.06.1970
Zrušený 60/1970 Zb.