Vyhláška č. 7/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom

Čiastka 2/1961
Platnosť od 30.01.1961 do16.10.1992
Účinnosť od 14.02.1961 do16.10.1992
Zrušený 570/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 Zmluva nadobudla platnosť 26. septembrom 1960.