Vyhláška č. 30/1961 Zb.Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe Zo 6. Marca 1961, Ktorou sa určujú výkonné orgány Ďalších miestnych ( mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady

Čiastka 13/1961
Platnosť od 31.03.1961
Účinnosť od 01.04.1961

OBSAH