Vyhláška č. 154/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti

Čiastka 72/1961
Platnosť od 30.12.1961 do31.12.1987
Účinnosť od 01.09.1974 do31.12.1987
Zrušený 87/1987 Zb.