Vyhláška č. 153/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia

Čiastka 71/1961
Platnosť od 29.12.1961 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1962 do30.06.1998
Zrušený 70/1998 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1962 - 30.06.1998