Zákon č. 145/1961 Zb.Zákon o dani z príjmov obyvateľstva

Čiastka 68/1961
Platnosť od 12.12.1961 do31.12.1990
Účinnosť od 18.05.1990 do31.12.1990
Zrušený 389/1990 Zb.

OBSAH

Daňová povinnosť (§ 2 - § 6)
Sadzba dane (§ 7 - § 9)
Všeobecné ustanovenia (§ 14 - § 18)
Platenie dane (§ 19 - § 25)
Záverečné ustanovenia (§ 26 - § 29)