Zákon č. 143/1961 Zb.Zákon o domovej dani

(v znení č. 134/1974 Zb.)

Čiastka 68/1961
Platnosť od 12.12.1961 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1975 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušený zákonom č. 338/1992 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.