Vyhláška č. 131/1961 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru

Čiastka 62/1961
Platnosť od 28.11.1961 do27.09.1993
Účinnosť od 01.12.1961 do27.09.1993
Zrušený 211/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Štátovky po 5 Kčs a 3 Kčs so starým štátnym znakom a nápisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ i vzoru 1961 s novým štátnym znakom a nápisom „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 3...