Vyhláška č. 112/1961 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív

Čiastka 53/1961
Platnosť od 14.10.1961 do30.09.1967
Najbližšie účinné znenie 15.10.1961
Zrušený 92/1967 Zb.