Vyhláška č. 11/1961 Zb.Vyhláška ministra ťažkého strojárstva o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi

Čiastka 4/1961
Platnosť od 06.02.1961 do30.04.1974
Účinnosť od 06.02.1961 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.

11

VYHLÁŠKA

ministra ťažkého strojárstva

z 10. januára 1961

o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi

Ministerstvo ťažkého strojárstva v dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Ministerstvom financií a s Ústredným výborom Odborového sväzu zamestnancov strojárstva ustanovuje podľa § 18 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily:


§ 1

Pre pracovníkov získaných náborom vykonávaným podľa §§ 10 až 19 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb. národnými výbormi pre podniky ťažkého strojárstva platí vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia okresných národných výborov.

§ 2

S pracovníkmi získanými náborom vykonávaným národnými výbormi pre podniky ťažkého strojárstva budú po 1. januári 1961 uzavierať okresné národné výbory, prípadne podľa ich splnomocnenia miestne a mestské národné výbory pracovné zmluvy za podmienok uvedených v prílohe tejto vyhlášky a vo vzorovej pracovnej zmluve, ktorá je prílohou vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.).


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník:

Štěpán v. r.


Príloha k vyhláške č. 11/1961 Zb.

Určenie výšky poskytovaných náležitostí a podrobností podmienok ich priznania pracovníkom, ktorí nastupujú do zamestnania v podnikoch ťažkého strojárstva

A. Náborový príspevok

1. Pracovníci, ktorí majú nárok na náborový príspevok a nastupujú do zamestnania v podnikoch ťažkého strojárstva v iných krajoch [§ 4 ods. 1 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.)] dostanú náborový príspevok:

a) pri uzavretí pracovnej zmluvy na dobu časove neobmedzenú alebo najmenej na 3 roky vo výške

celkompri nástupe (jednorazove)po odpracovaní 1. rokupo odpracovaní 2. roku
Kčs 900,-Kčs 300,-Kčs 300,- Kčs 300,-

b) pri uzavretí pracovnej zmluvy na dobu kratšiu ako 3 roky, najmenej však na dobu 1 roku vo výške:

Kčs 300,- jednorazove pri nástupe zamestnania.

Podniky, kde sa bude poskytovať náborový príspevok pracovníkom získaným národnými výbormi, prípadne pracovníkom, ktorí si v dohode s podnikmi predĺžia svoje záväzky najmenej o jeden rok, určí Ministerstvo ťažkého strojárstva v dohode so Štátnou plánovacou komisiou a s Ministerstvom financií osobitne.

2. Pracovníkom, ktorí nastúpia do zamestnania v podnikoch ťažkého strojárstva v rámci kraja [§ 4 ods. 2 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.)] tento náborový príspevok neprislúcha.

B. Príspevok na zapracovanie

Pracovníci, ktorí nastúpia zamestnanie v podnikoch ťažkého strojárstva, dostanú príspevok na zapracovanie, a to

pri práci v časovej mzde v úkolovej mzde
v 1. mesiaci Kčs 250,- Kčs 400,-
v 2. mesiaci Kčs 200,- Kčs 550,-
v 3. mesiaci Kčs 150,- Kčs 450,-

C. Náhrada cestovného za cesty na návštevu rodiny

Ženatým a im na roveň postaveným zamestnancom, ktorí uzavrú pracovnú zmluvu najmenej na 3 roky alebo natrvalo, poskytne sa v každých štyroch týždňoch po dobu odlúčenia od rodiny náhrada preukázaného cestovného do miesta bydliska rodiny a späť.