Nariadenie vlády č. 71/1960 Zb.Vládne nariadenie o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov

(v znení č. 11/1962 Zb.)

Čiastka 27/1960
Platnosť od 13.06.1960 do31.12.1967
Účinnosť od 01.03.1962 do31.08.1962
Zrušený 69/1967 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 18 ods. 6 písm. b), § 20 ods. 7 písm. b) a § 30 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1961