Vyhláška č. 117/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou

Čiastka 47/1960
Platnosť od 09.08.1960
Účinnosť od 24.08.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 23. apríla 1960.

117

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. júna 1960

o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou


Dňa 7. februára 1959 bola v Káhire podpísaná Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou.

So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 8. júla 1959 a prezident republiky ju ratifikoval 25. septembra 1959. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 23. apríla 1960.

Podľa svojho článku 9 Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 23. apríla 1960.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

ZMLUVA

o obchode a plavbe

medzi

Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou

Prezident Československej republiky a prezident Zjednotenej arabskej republiky v snahe prispieť k ďalšiemu rozvoju hospodárskej spolupráce a obchodných stykov medzi obidvoma krajinami rozhodli sa uzavrieť zmluvu o obchode a plavbe a preto vymenovali splnomocnencov:

prezident Československej republiky

inž. Jaroslava Kohouta,

námestníka ministra zahraničného obchodu, a

prezident Zjednotenej arabskej republiky

dr. Abdel Moneim El Kaissouni,

ústredného ministra hospodárstva,

ktorí vymeniac si plnomocenstva a zistiac ich v dobrej a náležitej forme dohodli sa takto:

Článok 1

Obidve zmluvné strany si budú navzájom poskytovať bezpodmienečné a neobmedzené nakladanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkom, čo sa týka obchodu medzi obidvoma krajinami.

Článok 2

Nakladanie podľa zásady najvyšších výhod, ustanovené článkom 1 tejto Zmluvy, nebude sa vzťahovať na výhody, ktoré sa poskytujú alebo v budúcnosti sa budú poskytovať jednou zo zmluvných strán susedným štátom pre uľahčenie pohraničného styku, a na výhody, ktoré Zjednotená arabská republika poskytla alebo v budúcnosti poskytne arabským krajinám.

Článok 3

V záujme zjednodušenia formalít pri dovoze a vývoze tovaru nebude žiadna zo zmluvných strán požadovať pri dovoze tovaru pochádzajúceho z územia druhej zmluvnej strany konzulárne faktúry.

Článok 4

Obidve zmluvné strany povolia dovoz a vývoz nepodliehajúci colným poplatkom za dovoz a vývoz v rámci svojich príslušných platných predpisov a nariadení, ako:

a) vzorky tovaru a reklamné materiály slúžiace iba na získavanie objednávok a na propagáciu tovaru;

b) predmety a tovar určené pre výstavy a veľtrhy za predpokladu, že tieto predmety a tovar nebudú predané;

c) tovar dovezený za účelom opravy a zdokonalenia určený na spätný vývoz;

d) predmety dovážané v rámci vedeckej a technickej spolupráce podľa osobitnej dohody a v súhlase s predpismi UNESCO.

Článok 5

Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť priemyslové vlastníctvo v súlade so svojimi príslušnými vnútornými nariadeniami a v súhlase s Parížskym unijným dohovorom z 20. marca 1883 a s Madridským dohovorom zo 14. apríla 1881.

Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na tovar v prevoze.

Článok 6

Kontrakty sa budú uzatvárať medzi československými podnikmi zahraničného obchodu ako samostatnými právnický i osobami, prípadne inými samostatnými právnickými osobami povereným československými zákonmi zahraničným obchodom z jednej strany a právnickými a fyzickými osobami v Zjednotenej arabskej republike z druhej strany.

Článok 7

Obidve zmluvné strany si vzájomne poskytnú nakladanie podľa zásady najvyšších výhod v otázkach plavby v súhlase s plavebnou dohodou, ktorá sa má uzavrieť medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou, a s predpismi platnými pre prístavy.

Každá strana bude s loďami druhej strany vo svojich prístavoch zaobchádzať rovnako ako s vlastnými.

Článok 8

Dňom, keď táto Zmluva vstúpi v platnosť, strácajú platnosť Dohoda o úprave obchodných stykov medzi Československou republikou a Egyptom zo 16. marca 1930 a Obchodná dohoda medzi Československou republikou a Sýrskou republikou z 30. júla 1952.

Článok 9

Táto Zmluva bude ratifikovaná. Vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Prahe.

Táto Zmluva sa uzaviera na čas troch rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalšie tri roky do toho času, dokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie písomným vyrozumením druhej zmluvnej strane najmenej šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho trojročného obdobia.

Obidve zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Dané v Káhire 7. februára 1959 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Československú republiku:

inž. J. Kohout v. r.

Za Zjednotenú arabskú republiku:

El Kaissouni v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.