Zákon č. 76/1959 Zb.Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov

Čiastka 36/1959
Platnosť od 29.12.1959 do31.08.2002
Účinnosť od 10.03.1992 do12.05.1992
Zrušený 370/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 4, ktoré nadobúda účinnosť 1. októbrom 1960 Pre ČR bol zrušený zákonom č. 221/1999 Zb. s účinnosťou od 1. decembra 1999.