Zákon č. 51/1959 Zb.Zákon o výkupe poľnohospodárskych výrobkov

(v znení č. 67/1962 Zb.)

Čiastka 21/1959
Platnosť od 24.07.1959 do09.11.1981
Účinnosť od 01.01.1963 do09.11.1981
Zrušený 102/1981 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 15 ods. 2, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia Tento zákon je zrušený § 399 bodom 28 zákona č. 109/1964 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1964, pokiaľ sa vzťahuje na jednotné roľnícke družstvá a ostatné socialistické poľnohospodárske organizácie.