Nariadenie vlády č. 35/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov

Čiastka 17/1959
Platnosť od 30.06.1959
Účinnosť od 01.07.1959

OBSAH

35

Vládne nariadenie

z 26. júna 1959

o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy a podľa § 33 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch:


§ 1

(1) Doterajšia pôsobnosť Ministerstva potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov na úseku riadenia a plánovania výkupu pôdohospodárskych výrobkov prechádza na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

(2) Doterajšia pôsobnosť Povereníctva potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov na úseku riadenia a plánovania výkupu pôdohospodárskych výrobkov prechádza na Povereníctvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

(3) Názvy Ministerstva a Povereníctva potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov sa menia na „Ministerstvo potravinárskeho priemyslu“ a „Povereníctvo potravinárskeho priemyslu“. Názvy Ministerstva a Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa menia na „Ministerstvo pôdohospodárstva“ a „Povereníctvo pôdohospodárstva“.

§ 2

Podrobné vymedzenie úloh Ministerstva potravinárskeho priemyslu a Ministerstva pôdohospodárstva, ako aj Povereníctva potravinárskeho priemyslu a Povereníctva pôdohospodárstva v súvislosti s presunom pôsobnosti uvedeným v § 1 vykoná vláda.

§ 3

Národné výbory zriadia namiesto doterajšieho odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a odboru výkupu, pokiaľ sa v nich tieto odbory zriadili, nový odvetvový odbor pre úlohy na úseku poľnohospodárskej výroby a výkupu pôdohospodárskych výrobkov a na úseku lesného hospodárstva s názvom „odbor pôdohospodárstva“. Tým sa menia ustanovenia § 20 ods. 1 a 2 vládneho nariadenia č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.