Nariadenie vlády č. 35/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov

Čiastka 17/1959
Platnosť od 30.06.1959
Účinnosť od 01.07.1959

OBSAH