Nariadenie vlády č. 30/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou

Čiastka 15/1959
Platnosť od 17.06.1959 do31.12.1965
Účinnosť od 17.06.1959 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.