Vyhláška č. 26/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 13/1959
Platnosť od 16.05.1959 do06.06.1994
Účinnosť od 29.05.1959 do06.06.1994
Zrušený 497/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla účinnosť od 27. apríla 1959.

26

Vyhláška

ministra zahraničných vecí

z 30. apríla 1959

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Dňa 25. novembra 1958 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva.

Vláda Dohodu schválila 11. marca 1959. Schválenie Dohody vládou Poľskej ľudovej republiky bolo oznámené nótou z 26. januára 1959 a jej schválenie vládou Československej republiky sa oznámilo nótou z 28. marca 1959.

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla účinnosť od 27. apríla 1959.

České znenie dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Vláda Československej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky v snahe, aby úzke a trvalé priateľské vzťahy medzi oboma štátmi boli ďalej posilnené aj prehĺbením a zlepšením spolupráce colných orgánov, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Colné správy oboch Zmluvných strán budú si vzájomne poskytovať pomoc pri vykonávaní colnej a devízovej kontroly na spoločných štátnych hraniciach.

Článok 2

(1) Prestup osôb a tovaru cez spoločné štátne hranice sa smie vykonávať len na hraničných priechodoch určených vzájomnou dohodou.

(2) Colné správy oboch Zmluvných strán určia spoločné úradné hodiny colných orgánov činných na hraničných priechodoch.

Článok 3

Tovar prepravovaný cez spoločné štátne hranice sa musí sprevádzať dokladmi pre colné konanie, ako aj dokladmi, ktoré sú požadované na základe medzinárodných zmlúv.

Článok 4

Prevážaný tovar podlieha spravidla len vonkajšej colnej prehliadke, pokiaľ z bezpečnostných, zdravotných alebo z iných vážnych dôvodov netreba vykonať vnútornú prehliadku.

Článok 5

Colné orgány každej zo Zmluvných strán uznávajú colné závery, doklady, odtlačky pečatí a pečiatok colných orgánov druhej Zmluvnej strany.

Článok 6

(1) Colné orgány každej zo Zmluvných strán prejednajú tovar dovážaný v tovarovom styku len vtedy, ak colné orgány druhej Zmluvnej strany vykonali vývozné colné prejednanie tohto tovaru.

(2) Colné orgány každej zo Zmluvných strán zadržia tovar prihlásený u nich v tovarovom styku na dovozné prejednanie, ktorý nebol vo vývoze prejednaný colnými orgánmi druhej Zmluvnej strany. O takýchto prípadoch treba upovedomiť colné orgány, ktoré nevykonali vývozné colné prejednanie, a s takým tovarom naložiť podľa návrhu týchto orgánov.

Článok 7

(1) Ak odmietnu colné orgány jednej Zmluvnej strany prejednať tovar preto, že sa nepredložili potrebné doklady alebo z iných dôležitých dôvodov, uvedú dôvod odmietnutia na prepravnom doklade a na požiadanie colných orgánov druhej Zmluvnej strany vydajú o tom osobitné potvrdenie.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku môžu colné orgány, ktoré odopreli colné prejednanie, požadovať od colných orgánov druhej Zmluvnej strany potvrdenie, že sa tovar vrátil na jej územie. Colné orgány druhej Zmluvnej strany sú povinné takéto potvrdenie vydať.

Článok 8

(1) Colné správy oboch Zmluvných strán využijú všetky prostriedky v rámci platných právnych predpisov na urýchlenie prestupu osôb, tovaru a dopravných prostriedkov cez spoločné štátne hranice; najmä môžu so súhlasom svojich kompetentných orgánov zriadiť na hraničných priechodoch, kde to bude potrebné a možné, spoločné colné služby na území jednej zo Zmluvných strán.

(2) Zásady zriaďovania a vykonávania spoločných colných služieb na železničných hraničných priechodoch sú určené Dohodou medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave podpísanou 31. januára 1958 a dojednaniami ju vykonávajúcimi.

(3) Spôsob vykonávania spoločných colných služieb na hraničných priechodoch pre iné druhy dopravy dohodnú colné správy oboch Zmluvných strán na podklade zásad vykonávania spoločných colných služieb na železničných hraničných priechodoch určených v Dohode o vzájomnej železničnej doprave spomenutej v odseku 2 tohto článku.

Článok 9

Colné správy oboch Zmluvných strán si budú vzájomne pomáhať v boji proti colným a devízovým deliktom.

Článok 10

(1) S tovarom a devízovými hodnotami podludne prevezenými alebo prenesenými z územia jednej Zmluvnej strany na územie druhej Zmluvnej strany sa nakladá podľa právnych predpisov štátu, na území ktorého sa takýto tovar alebo devízové hodnoty nachádzajú.

(2) Tovar alebo devízové hodnoty uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré boli predmetom deliktu proti majetku na území druhej Zmluvnej strany, sa na žiadosť kompetentných orgánov tejto Zmluvnej strany po skončení trestného konania vrátia.

Článok 11

Colná správa každej zo Zmluvných strán bude upovedomovať colnú správu druhej Zmluvnej strany o colných a devízových deliktoch spáchaných osobami bývajúcimi na území tejto druhej Zmluvnej strany.

Článok 12

(1) Colné správy oboch Zmluvných strán budú spolu konať priamo o otázkach spolupráce a vzájomnej pomoci vyplývajúcich z tejto Dohody.

(2) Colné správy oboch Zmluvných strán budú mať podľa potreby porady za účelom výmeny skúseností získaných pri vykonávaní tejto Dohody, aby sa tak zabezpečilo prehlbovanie spolupráce colných orgánov oboch Zmluvných strán.

Článok 13

(1) Colná správa každej zo Zmluvných strán sa postará, aby jej pracovníci vykonávajúci službu na spoločných štátnych hraniciach ovládli dostatočne právne predpisy a služobné smernice druhej Zmluvnej strany, ktoré potrebujú znať na vykonávanie tejto Dohody. Za tým účelom si colné správy oboch Zmluvných strán vymenia spomenuté právne predpisy a služobné smernice.

(2) Colné správy oboch Zmluvných strán si budú bez meškania vzájomne oznamovať obsah zmien alebo doplnení právnych predpisov a služobných smerníc uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 14

Colné správy oboch Zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode používať jednotné dvojjazyčné colné tlačivá zhotovené v jazyku českom (slovenskom) a poľskom, s výnimkou, že iné medzinárodné zmluvy ukladajú povinnosť používať iné tlačivá.

Článok 15

(1) Vo vzájomnom písomnom styku vyplývajúcom z vykonávania tejto Dohody budú colné správy oboch Zmluvných strán používať vlastný jazyk.

(2) Listy zasielané pri vykonávaní tejto Dohody musia mať podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

Článok 16

(1) Táto Dohoda podlieha schváleniu oboch vlád a nadobudne účinnosť tridsiatym dňom po výmene nót o tomto schválení.

(2) Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Jej platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ jedna zo Zmluvných strán ju nevypovie rok pred uplynutím príslušného obdobia.

Táto Dohoda bola spísaná vo Varšave 25. novembra 1958 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej republiky

Saur v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky

Konarzewski v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 7.