Nariadenie vlády č. 9/1958 Zb.Nariadenie o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva

(v znení č. 12/1959 Zb.)

Čiastka 3/1958
Platnosť od 31.03.1958 do10.07.1960
Účinnosť od 14.03.1959 do10.07.1960
Zrušený 101/1960 Zb.

OBSAH