Opatrenie č. 88/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach

Čiastka 36/1958
Platnosť od 29.12.1958
Účinnosť od 29.12.1958
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 5/1959 Zb. zo dňa 19. februára 1959.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.1958 Aktuálne znenie