Nariadenie vlády č. 7/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovuje, ktoré ustanovenia zákona o vysokých školách sa vzťahujú na vysoké vojenské školy

Čiastka 2/1958
Platnosť od 28.03.1958 do30.04.1966
Najbližšie účinné znenie 28.03.1958
Zrušený 19/1966 Zb.

OBSAH

7

Vládne nariadenie

zo 14. marca 1958,

ktorým sa ustanovuje, ktoré ustanovenia zákona o vysokých školách sa vzťahujú na vysoké vojenské školy

Vláda Československej republiky ustanovuje podľa § 35 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


§ 1

(1) Na vysoké vojenské školy sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. s výnimkou §§ 3, 4, 6, 10, 13, § 15 ods. 3, § 16 ods. 4 až 7, § 17 ods. 2, § 19 ods. 1 a 5, § 26 ods. 2 druhej vety a §§ 31 až 34. Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. d) sa vzťahuje len na vedné odbory obdobné vedným odborom na civilných vysokých školách; inak vykonáva pôsobnosť Štátneho výboru pre vysoké školy a Slovenského výboru pre vysoké školy na úseku vysokých vojenských škôl orgán zriadený ministrom národnej obrany.

(2) Pôsobnosť, ktorá prislúcha podľa zákona o vysokých školách ministrovi (Ministerstvu) školstva a kultúry, vykonáva na úseku vysokých vojenských škôl v rozsahu určenom v odseku 1 minister (Ministerstvo) národnej obrany.

(3) Ak to vyžaduje jednotná úprava otázok všeobecnej povahy, a pri vymenúvaní a ustanovovaní profesorov a docentov vysokých vojenských škôl a ustanovovaní ich zástupcov pre vedné odbory obdobné vedným odborom na civilných vysokých školách postupuje minister národnej obrany po dohode s ministrom školstva a kultúry.

§ 2

(1) Návrhy na vymenúvanie profesorov vysokých vojenských škôl podáva vláde minister národnej obrany.

(2) Vedúcich katedier vysokých vojenských škôl vymenúva minister národnej obrany.

(3) Označenie pracovníkov vysokých škôl (§ 25 zákona), okrem označenia profesorov, docentov a odborných asistentov, môže pre vysoké vojenské školy upraviť Ministerstvo národnej obrany odchylne.

(4) Úlohy, organizáciu a spôsob správy jednotlivých vysokých vojenských škôl určujú ich organizačné štatúty vydané ministrom národnej obrany.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany po dohode s ministrom školstva a kultúry.


Široký v.r.

Generál plukovník Lomský v.r.