Vyhláška č. 59/1958 Zb.Vyhláška o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

(v znení č. 68/1963 Zb.)

Čiastka 23/1958
Platnosť od 09.10.1958
Účinnosť od 31.01.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XXI odseku E nadobudli Stanovy účinnosť 29. júla 1957.

59

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 8. septembra 1958

o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu


Na medzinárodnej konferencii konanej od 20. septembra do 26. októbra 1956 v New Yorku boli 26. októbra 1956 dojednané Stanovy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá sa súčasne zriadila podľa článku I Stanov.

Podľa svojho článku XXI odseku E nadobudli Stanovy účinnosť 29. júla 1957.

Národné zhromaždenie vyslovilo so Stanovami súhlas 18. apríla 1957 a prezident republiky ich ratifikoval 7. júna 1957. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Spojených štátov amerických 5. júla 1957.

Československá republika sa stala účastníkom Stanov dňom uloženia ratifikačnej listiny, t. j. 5. júlom 1957.

Pôvodnými členmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu podľa článku IV odseku A Stanov sú tieto štáty:

Afganistan, Albánsko, Argentína Austrália, Barma, Belgicko, Bieloruská sovietska socialistická republika, Brazília, Bulharsko, Cejlón, Československo, Čína, Dánsko, Dominikánska republika, Ecuador, Etiópia, Francúzsko, Guatemala, Haiti, Holandsko, Honduras, India, Indonézia, Island, Izrael, Taliansko, Japonsko, Juhoafrická Únia, Juhoslávia, Kambodža, Kanada, Kórea, Kuba, Luxembursko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Monako, Nemecká spolková republika, Nicaragua, Nórsko, Nový Zéland, Pakistan, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, San Salvador, Zjednotená arabská republika, Spojené štáty americké, Sväz sovietskych socialistických republík, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Tajsko, Tunis, Turecko, Ukrajinská sovietska socialistická republika, Vatikán, Veľká Británia, Venezuela, Vietnam.

Ďalším členom Agentúry podľa článku IV odseku B Stanov až doteraz sa stalo Fínsko.

Český preklad Stanov sa uverejňuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

STANOVY

MEDZINÁRODNEJ AGENTÚRY PRE ATÓMOVÚ ENERGIU

Článok I

Zriadenie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

Zmluvné strany týmto zriaďujú Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (ďalej len „Agentúra“) podľa ustanovení a podmienok ďalej určených.

Článok II

Ciele

Agentúra má urýchliť a rozšíriť prínos atómovej energie vo veci mieru, zdravia a blahobytu celého sveta. Pokiaľ bude v jej moci, zabezpečí, aby pomoc, ktorú poskytne sama alebo ktorá sa poskytne na jej žiadosť alebo pod jej dohľadom či za jej riadenia, sa nepoužila takým spôsobom, aby napomáhala vojenské ciele.

Článok III

Funkcie

A. Agentúra je oprávnená:

1. dávať podnety a napomáhať výskum, rozvoj a praktické použitie atómovej energie na mierové účely na celom svete; na požiadanie sprostredkovať zabezpečenie služieb alebo dodávok materiálu, vybavenia alebo zariadenia jedným členom Agentúry druhému a vykonávať akúkoľvek činnosť alebo službu užitočnú pre výskum, rozvoj alebo praktické využitie atómovej energie na mierové účely;

2. vykonávať opatrenia v zhode s týmito stanovami a obstaranie materiálu, služieb, vybavení a zariadení potrebných pre výskum, rozvoj a praktické použitie atómovej energie na mierové účely, včítane výroby elektrickej energie, s náležitým prihliadnutím na potreby málovyvinutých oblastí sveta;

3. starať sa o výmenu vedeckých a technických informácií o mierovom využití atómovej energie;

4. podporovať výmenu a školenie vedcov a odborníkov v oblasti mierového využitia atómovej energie;

5. zavádzať a vykonávať ochranné opatrenia určené na to, aby zabezpečila, že zvláštne štiepiteľné a iné materiály, služby, vybavenia, zariadenia a informácie poskytované Agentúrou alebo na jej žiadosť alebo pod jej dohľadom alebo za jej priameho riadenia sa nebudú používať takým spôsobom, aby napomáhali akékoľvek vojenské ciele; umožňovať na žiadosť strán použitie týchto ochranných opatrení pri akejkoľvek dvojstrannej alebo mnohostrannej dohode alebo na žiadosť ktoréhokoľvek štátu uplatňovať ich v činnosti takéhoto štátu v oblasti atómovej energie;

6. po porade, a kde je to vhodné, v spolupráci s povolanými orgánmi Organizácie Spojených národov a s kompetentnými odbornými organizáciami ustanovovať a prijímať bezpečnostné normy na ochranu zdravia a na zníženie ohrozenia života a majetku na najmenšiu mieru (včítane takýchto noriem pre pracovné podmienky) a robiť opatrenia, aby sa tieto normy zachovávali v jej vlastnej činnosti, ako aj v činnosti, pri ktorej sa používajú materiál, služby, vybavenia, zariadenia a informácie poskytnuté Agentúrou alebo na jej žiadosť alebo pod jej dohľadom či za jej riadenia; a na žiadosť strán zabezpečovať uplatnenie týchto noriem v činnosti vykonávanej podľa akejkoľvek dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody alebo na žiadosť ktoréhokoľvek štátu v činnosti takéhoto štátu v oblasti atómovej energie;

7. nadobúdať alebo zriaďovať akékoľvek zariadenia, prevádzkárne a vybavenia slúžiace na vykonávanie úloh, na ktoré je Agentúra oprávnená, kedykoľvek zariadenia, prevádzkárne a vybavenia, ktoré, majúc inak v príslušnej oblasti k dispozícii, sú nedostatočné alebo sú jej k dispozícii len za podmienok, ktoré považuje za neuspokojivé.

B. Pri plnení svojich úloh Agentúra:

1. vykonáva svoju činnosť v zhode s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov na podporu mieru a medzinárodnej spolupráce a v súlade s politikou Organizácie Spojených národov usilujúcou dosiahnuť zabezpečené odzbrojenie v svetovom meradle a v zhode so všetkými platnými medzinárodnými dohodami uzavretými v súlade s touto politikou;

2. zriadi kontrolu používania zvláštnych štiepiteľných materiálov získaných Agentúrou, aby sa zabezpečilo, že sa tieto materiály budú používať výlučne na mierové účely;

3. prideľuje svoje zdroje takým spôsobom, aby sa zabezpečilo ich účinné využitie a čo najväčší všeobecný prospech vo všetkých oblastiach sveta, so zreteľom na osobitné potreby málo vyvinutých oblastí;

4. predkladá každý rok zprávy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov, a kedykoľvek to bude potrebné, Rade bezpečnosti; ak sa vyskytnú v súvislosti s činnosťou Agentúry otázky spadajúce do právomoci Rady bezpečnosti, Agentúra upovedomí Radu bezpečnosti ako orgán, ktorý má hlavnú zodpovednosť za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a môže aj robiť opatrenia, na ktoré je oprávnená podľa týchto stanov, včítane opatrení určených v odseku C článku XII;

5. predkladá zprávy Hospodárskej a sociálnej rade a iným orgánom Organizácie Spojených národov vo veciach spadajúcich do právomoci týchto orgánov.

C. Pri vykonávaní svojich úloh Agentúra neviaže pomoc členom žiadnymi politickými, hospodárskymi, vojenskými alebo inými podmienkami, ktoré sú nezlučiteľné s ustanoveniami týchto stanov.

D. S výhradou ustanovení týchto stanov a podmienok určených v dohodách uzavretých medzi niektorým štátom alebo skupinou štátov a Agentúrou, ktoré budú v súlade s ustanoveniami stanov, dbá Agentúra pri vykonávaní svojej činnosti, aby sa náležite zachovávali zvrchované práva štátov.

Článok IV

Členstvo

A. Pôvodnými členmi Agentúry sú členské štáty Organizácie Spojených národov alebo ktorejkoľvek organizácie pre osobitné úlohy, ktoré podpíšu tieto stanovy do 90 dní po tom, čo sa vyložia na podpis, a uložia ratifikačné listiny.

B. Ďalšími členmi Agentúry budú štáty, bezo zreteľa na to, či sú alebo nie sú členmi Organizácie Spojených národov alebo ktorejkoľvek odbornej organizácie, ktoré uložia listinu o prijatí týchto stanov po predchádzajúcom schválení svojho členstva Generálnou konferenciou na odporúčanie Rady guvernérov. Pri odporúčaní a schvaľovaní členstva štátov Rada guvernérov a Generálna konferencia zistí, či dotyčný štát je schopný a ochotný plniť záväzky vyplývajúce z členstva v Agentúre, pričom náležite prihliadne k jeho spôsobilosti a ochote spravovať sa cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov.

C. Agentúra je založená na zásade zvrchovanej rovnosti všetkých svojich členov a všetci členovia plnia statočne záväzky, ktoré prevzali podľa týchto stanov, aby tak všetkým členom zabezpečili práva a výhody plynúce z členstva.

Článok V

Generálna konferencia

A. Generálna konferencia zložená zo zástupcov všetkých členov sa schádza na pravidelných ročných zasadaniach a na osobitných zasadaniach, ktoré zvoláva generálny riaditeľ na žiadosť Rady guvernérov alebo väčšiny členov. Zasadania sa konajú v sídle Agentúry, ak Generálna konferencia neustanoví niečo iné.

B. Na zasadaniach je každý člen zastúpený jedným zástupcom, ktorého môžu sprevádzať náhradníci a poradcovia. Každý člen znáša náklady svojej delegácie.

C. Na začiatku každého zasadania zvolí Generálna konferencia predsedu a iných funkcionárov podľa potreby. Svoju funkciu vykonávajú po dobu zasadania. V medziach ustanovení týchto stanov sa Generálna konferencia uznáša na svojom pracovnom poriadku. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutia podľa odseku H článku XIV, odseku C článku XVIII a odseku B článku XIX vyžadujú väčšinu dvoch tretín prítomných a hlasujúcich členov. O iných otázkach, počítajúc do toho určovanie ďalších otázok alebo skupín otázok, o ktorých sa má rozhodovať dvojtretinovou väčšinou, rozhoduje sa väčšinou prítomných a hlasujúcich členov. Väčšina členov tvorí kvórum.

D. Generálna konferencia môže rokovať o akýchkoľvek otázkach alebo záležitostiach, ktoré sú v rámci týchto stanov alebo majú vzťah k právomoci a úlohám ktoréhokoľvek orgánu ustanoveného týmito stanovami, a môže v ktorýchkoľvek takýchto otázkach alebo záležitostiach robiť odporúčanie členom Agentúry alebo Rade guvernérov alebo obom.

E. Generálne konferencia

1. volí členov Rady guvernérov v zhode s článkom VII;

2. prijíma nových členov v zhode s článkom IV;

3. podľa článku XIX pozbavuje člena výsad a členských práv;

4. prejednáva výročnú zprávu Rady guvernérov;

5. v zhode s článkom XIV schvaľuje rozpočet Agentúry odporúčaný Radou guvernérov alebo ho vracia Rade guvernérov s odporúčaním týkajúcim sa jeho celku alebo časti, aby sa opäť predložil Generálnej konferencii;

6. schvaľuje zprávy, ktoré sa majú predložiť Organizácii Spojených národov, ako to vyžaduje dohoda o vzťahoch medzi Agentúrou a Organizáciou Spojených národov, s výnimkou zpráv uvedených v odseku C článku XII, alebo ich vracia so svojím odporúčaním Rade guvernérov;

7. schvaľuje každú dohodu alebo všetky dohody medzi Agentúrou a Organizáciou Spojených národov a inými organizáciami, ako určuje článok XVI, alebo vracia takéto dohody so svojím odporúčaním Rade guvernérov na opätovné predloženie Generálnej konferencii;

8. schvaľuje zásady a medze právomoci Rady pre dojednávanie pôžičiek v zhode s odsekom G článku XIV; schvaľuje pravidlá o prijímaní dobrovoľných príspevkov poskytnutých Agentúre a v zhode s odsekom F článku XIV schvaľuje spôsob, ako sa môže použiť všeobecný fond uvedený v onom odseku;

9. schvaľuje zmeny týchto stanov v zhode s odsekom C článku XVIII;

10. schvaľuje vymenúvanie generálneho riaditeľa v zhode s odsekom A článku VII;

F. Generálna konferencia je oprávnená:

1. rozhodovať v ktorejkoľvek veci, ktorú jej osobitne za tým účelom odkáže Rada guvernérov;

2. navrhovať Rade guvernérov na prejednanie otázky a žiadať od Rady zprávy o ktorejkoľvek veci z pôsobnosti Agentúry.

Článok VI

Rada guvernérov

A. Rada guvernérov je zložená takto:

1. Odstupujúca Rada guvernérov (alebo v prípade prvej Rady Prípravný výbor uvedený v prílohe I) určí pre členstvo v Rade päť členov najpokročilejších v technológii atómovej energie, včítane výroby základných materiálov a ďalej člena najpokročilejšieho v technológii atómovej energie včítane výroby základných materiálov v každej z týchto oblastí, pokiaľ nie sú zastúpení uvedenými piatimi:

1. Severná Amerika,

2. Latinská Amerika,

3. západná Európa,

4. východná Európa,

5. Afrika a Stredný východ,

6. južná Ázia,

7. juhovýchodná Ázia a Tichomorie,

8. Ďaleký východ.

2. Odstupujúca Rada guvernérov (alebo v prípade prvej Rady Prípravný výbor uvedený v prílohe I) určí pre členstvo v Rade dvoch členov z týchto ostatných výrobcov základných materiálov: Belgicko, Československo, Poľsko a Portugalsko; taktiež určí pre členstvo v Rade jedného ďalšieho člena ako dodávateľa technickej pomoci. Žiadny člen v tejto kategórii v ktoromkoľvek roku nebude môcť sa znovu určiť v tej istej kategórii pre nasledujúci rok.

3. Generálna konferencia zvolí 12 členov do Rady guvernérov s patričným zreteľom na spravodlivé zastúpenie podľa oblastí uvedených v pododseku A/1 tohto článku v Rade ako celku tak, aby Rada stále zahrňovala v tejto kategórii troch zástupcov z oblasti Latinskej Ameriky, troch zástupcov z oblasti Afriky a Stredného východu a jedného zástupcu z každej zo zostávajúcich oblastí s výnimkou Severnej Ameriky.

B. Určenie členov, ako určuje pododsek A-1 a A-2, vykonáva sa najmenej 60 dní pred každým pravidelným ročným zasadaním Generálnej konferencie. Voľby určené v pododseku A-3 tohto článku sa konajú na pravidelných ročných zasadaniach Generálnej konferencie.

C. Členovia zastúpení v Rade guvernérov podľa pododsekov A-1 a A-2 tohto článku zastávajú svoj úrad od skončenia najbližšieho pravidelného ročného zasadania Generálnej konferencie, ktorá nasleduje po ich určení, až do skončenia budúceho pravidelného ročného zasadania Generálnej konferencie.

D. Členovia zastúpení v Rade guvernérov podľa pododseku A-3 tohto článku zastávajú svoj úrad od skončenia pravidelného ročného zasadania Generálnej konferencie, na ktorom boli zvolení, až do skončenia druhého pravidelného ročného zasadania Generálnej konferencie. Avšak pri voľbe týchto členov do prvej Rady guvernérov sa päť členov volí na čas jedného roku.

E. Každý člen Rady guvernérov má jeden hlas. O výške rozpočtu Agentúry rozhoduje Rada dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov, ako určuje odsek H článku XIV. O iných otázkach, počítajúc do toho určenie ďalších otázok alebo skupín otázok, o ktorých sa má rozhodovať dvojtretinovou väčšinou, rozhoduje sa väčšinou prítomných a hlasujúcich členov. Dve tretiny všetkých členov Rady tvorí kvórum.

F. Rada guvernérov je oprávnená vykonávať úlohy Agentúry v súlade s týmito stanovami a je zodpovedná Generálnej konferencii, ako určujú stanovy.

G. Rada guvernérov sa schádza v dobe, ktorú si určí. Schôdzky sa konajú v sídle Agentúry, ak Rada neustanoví niečo iné.

H. Rada guvernérov volí zo seba predsedu a ostatných funkcionárov a v medziach ustanovení týchto stanov sa uznáša na svojom spravovacom poriadku.

I. Rada guvernérov môže ustanoviť komisie, ktoré uzná za vhodné. Rada môže vymenúvať osoby, aby ju zastupovali v styku s inými organizáciami.

J. Rada guvernérov pripravuje výročnú zprávu pre Generálnu konferenciu o záležitostiach Agentúry a všetkých projektoch schválených Agentúrou. Rada taktiež pripravuje a podáva Generálnej konferencii zprávy, ktoré je alebo bude povolaná predložiť Organizácii Spojených národov alebo iným organizáciám, ktorých činnosť súvisí s činnosťou Agentúry. Tieto zprávy sa spolu s výročnými zprávami predkladajú členom Agentúry aspoň mesiac pred pravidelným ročným zasadaním Generálnej konferencie.

Článok VII

Zamestnanci

A. Na čele zamestnancov Agentúry stojí generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva Rada guvernérov so schválením Generálnej konferencie na dobu štyroch rokov. Je hlavným správnym zamestnancom Agentúry.

B. Generálny riaditeľ je zodpovedný za vymenúvanie, vedenie a činnosť zamestnancov, podlieha Rade a je pod jej kontrolou. Svoje povinnosti vykonáva v zhode s predpismi určenými Radou.

C. Personál tvoria takí kvalifikovaní vedeckí a technickí zamestnanci, akí sú potrební na plnenie cieľov a úloh Agentúry. Agentúra sa spravuje zásadou, že počet jej stálych zamestnancov má byť čo najmenší.

D. Pri výbere a prijímaní personálu a úprave služobných podmienok hľadí sa predovšetkým na zabezpečenie najvyššej miery výkonnosti, technickej schopnosti a bezúhonnosti zamestnancov. Pri zachovaní týchto hľadísk treba mať náležitý zreteľ na príspevky členov Agentúry a na to, aby zamestnanci sa vyberali na zemepisnej základni čo najširšej.

E. Podmienky, za ktorých sa zamestnanci vymenúvajú, odmeňujú a prepúšťajú, určujú sa podľa pravidiel stanovených Radou guvernérov v súlade s ustanoveniami týchto stanov a so všeobecnými predpismi schválenými Generálnou konferenciou na odporúčanie Rady.

F. Generálny riaditeľ a zamestnanci, vykonávajúci svoj úrad, nebudú žiadať ani prijímať pokyny od žiadneho miesta mimo Agentúry. Vystríhajú sa každého konania, ktoré by sa dotýkalo ich postavenia ako zamestnancov Agentúry; vzhľadom na povinnosti, ktoré majú voči Agentúre, neprezradia žiadne priemyslové tajomstvo alebo iné dôverné informácie, ktoré získajú pri plnení služobných povinností v Agentúre. Každý člen sa zaväzuje, že bude dbať na medzinárodnú povahu funkcie generálneho riaditeľa a zamestnancov a nebude sa snažiť, aby na nich pôsobil pri vykonávaní ich úloh.

G. Pojem „zamestnanci“ uvedený v tomto článku zahrnuje i stráže.

Článok VIII

Výmena informácií

A. Každý člen má poskytovať Agentúre informácie, ktoré by podľa jeho úsudku boli pre ňu užitočné.

B. Každý člen má poskytnúť Agentúre všetky vedecké informácie o výsledkoch, ku ktorým dospel s pomocou Agentúry podľa článku XI.

C. Agentúra zhromažďuje a v prípustnej forme dáva k dispozícii informácie poskytnuté jej podľa odsekov A a B tohto článku. Účinným spôsobom povzbudzuje medzi členmi výmenu informácií o povahe a mierovom využití atómovej energie a za tým cieľom je svojim členom nápomocná ako prostredník.

Článok IX

Dodávanie materiálov

A. Členovia môžu dať Agentúre k dispozícii také množstvo špeciálnych štiepiteľných materiálov, aké pokladajú za vhodné, a za takých podmienok, na akých sa dohodnú s Agentúrou. Materiály dané Agentúre k dispozícii môžu byť podľa rozhodnutia člena, ktorý ich poskytne, uskladnené buď týmto členom alebo so súhlasom Agentúry v skladoch Agentúry.

B. Členovia môžu dať tak isto Agentúre k dispozícii základné materiály vymedzené v článku XX a iné materiály. Rada guvernérov určí množstvo takých materiálov, ktoré Agentúra prijme na základe dohôd predvídaných v článku XIII.

C. Každý člen oznámi Agentúre množstvo, formu a zloženie špeciálnych štiepiteľných materiálov, základných materiálov a iných materiálov, ktoré je ochotný v súlade so svojimi zákonmi dať k dispozícii ihneď alebo v priebehu obdobia určeného Radou guvernérov.

D. Člen bezodkladne dodá na požiadanie Agentúry druhému členovi alebo skupine členov také množstvo z materiálov, ktoré dal k dispozícii, aké Agentúra určí, a dodá bezodkladne Agentúre také množstvo týchto materiálov, aké je skutočne potrebné pre činnosť a vedecký výskum v zariadení Agentúry.

E. Množstvo, formu a zloženie materiálov, ktoré ktorýkoľvek člen dá v dispozícii, môže tento člen so schválením Rady guvernérov kedykoľvek zmeniť.

F. Prvé oznámenie podľa odseku C tohto článku urobí člen v priebehu troch mesiacov odo dňa, keď tieto stanovy nadobudnú pre neho účinnosť. Pokiaľ Rada guvernérov neustanovuje niečo iné, sú prvé dodané materiály určené na obdobie kalendárneho roku nasledujúceho po roku, v ktorom tieto stanovy nadobudnú účinnosť pre onoho člena. Nasledujúce oznámenia budú taktiež, pokiaľ Rada neustanoví niečo iné, platiť pre obdobia kalendárneho roku, ktorý nasleduje po oznámení a urobia sa najneskoršie do 1. novembra každého roku.

G. Agentúra určí miesto a spôsob dodávky, a pokiaľ to bude potrebné, aj formu a zloženie materiálov, ktorých dodanie si vyžiadala od člena z onoho množstva, ktoré je člen, podľa svojho oznámenia Agentúre, ochotný dať k dispozícii. Agentúra taktiež overí množstvo dodaných materiálov a toto množstvo bude pravidelne oznamovať členom.

H. Agentúra je zodpovedná za uskladnenie a ochranu materiálov, ktoré má v svojom držaní. Agentúra sa postará o to, aby tieto materiály boli zabezpečené proti 1. vplyvom počasia, 2. neoprávnenému premiesteniu a použitiu na neoprávnené účely, 3. poškodeniu alebo zničeniu včítane sabotáže a 4. násilnému odňatiu.

Pri skladovaní špeciálnych štiepiteľných materiálov, ktoré má v svojom držaní, Agentúra zabezpečí zemepisné rozmiestnenie týchto materiálov tak, aby nedošlo k sústredeniu veľkých zásob takých materiálov v žiadnej krajine alebo oblasti sveta.

I. Len čo to bude prakticky vykonateľné, Agentúra podľa potreby zriadi alebo získa:

1. prevádzkárne, vybavenia a zariadenia pre preberanie, skladovanie a výdaj materiálov;

2. ochranné prostriedky;

3. primerané zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia;

4. kontrolné laboratóriá pre rozbor a overovanie prijímaných materiálov;

5. ubytovanie a administratívne zariadenie pre zamestnancov potrebné na zhorauvedené úlohy.

J. Materiály dané k dispozícii podľa tohto článku sa použijú podľa rozhodnutia Rady guvernérov v zhode s týmito stanovami. Žiadny člen nebude mať právo požadovať, aby materiály, ktoré dá Agentúre k dispozícii, Agentúra skladovala oddelene, alebo určovať, pre ktoré jednotlivé projekty sa majú použiť.

Článok X

Služby, vybavenia a zariadenia

Členovia môžu poskytovať Agentúre služby, vybavenia a zariadenia, ktoré môžu uľahčovať plnenie cieľov a úlohy Agentúry.

Článok XI

Projekty Agentúry

A. Každý člen alebo skupina členov Agentúry, ktorí si prajú vyhotoviť projekt pre výskum, rozvoj alebo praktické použitie atómovej energie na mierové účely, môže žiadať pomoc Agentúry pri obstaraní špeciálnych štiepiteľných a iných materiálov, služieb, vybavení a zariadení potrebných na tento účel. Ku každej takejto žiadosti pripoja vysvetlenie o účele a rozsahu projektu. Žiadosť prejedná Rada guvernérov.

B. Na žiadosť môže byť Agentúra nápomocná pre ktoréhokoľvek člena alebo skupinu členov pri akciách smerujúcich k obstaraniu finančných prostriedkov zo zdrojov mimo Agentúry na uskutočnenie takých projektov. Pri poskytovaní tejto pomoci Agentúra nie je povinná dávať akékoľvek záruky alebo vziať na seba akúkoľvek zodpovednosť za takýto projekt.

C. Agentúra môže zariadiť dodanie akýchkoľvek materiálov, služieb, vybavení a zariadení nutných pre projekt jedným alebo viacej členmi, alebo môže sama priamo obstarať niektoré z nich alebo všetky, prihliadajúc k prianiu člena alebo členov, ktorí žiadosť predložili.

D. Agentúra môže vyslať na územie člena alebo skupiny členov podávajúcich žiadosť osobu alebo osoby kvalifikované na preskúmanie projektu, aby mohla žiadosť posúdiť. Za tým účelom môže Agentúra so súhlasom člena alebo skupiny členov podávajúcich žiadosť použiť vlastných zamestnancov alebo vhodne zamestnať kvalifikovaných príslušníkov ktoréhokoľvek člena.

E. Pred schválením projektu podľa tohto článku Rada guvernérov náležite prihliadne:

1. k užitočnosti projektu, včítane jeho technickej a vedeckej vykonateľnosti;

2. k primeranosti plánov, finančných prostriedkov a technického personálu pre zabezpečenie účinného vykonania projektu;

3. k primeranosti navrhovaných zdravotníckych a bezpečnostných noriem pre zaobchádzanie s materiálom, pre jeho skladovanie a pre prevádzkové zariadenie;

4. k neschopnosti člena alebo skupiny podávajúcich žiadosť zabezpečiť potrebné finančné prostriedky, materiály, zariadenia, vybavenia a služby;

5. k spravodlivému rozdeleniu materiálov a ostatných prostriedkov, ktoré má Agentúra k dispozícii;

6. k osobitným potrebám menej vyvinutých oblastí sveta a

7. k všetkým iným dôležitým okolnostiam.

F. Po schválení projektu Agentúra dojedná s členom alebo skupinou členov predkladajúcou projekt dohodu, ktorá má

1. zabezpečiť prídel potrebného špeciálneho štiepiteľného alebo iného potrebného materiálu na účely projektu;

2. obstarať prevod špeciálnych štiepiteľných materiálov z ich doterajšieho miesta opatrovania, nech už sú tieto materiály v opatrovaní Agentúry alebo člena, ktorý ich dal k dispozícii na použitie pre projekty Agentúry, členovi alebo skupine členov predkladajúcich projekt za podmienok, ktoré zaisťujú bezpečnosť potrebnej prepravy a vyhovujú príslušným zdravotníckym a bezpečnostným normám;

3. určiť podmienky, včítane platieb, za ktorých má Agentúra sama obstarať materiály, služby, vybavenia a zariadenia a v prípade, že materiály, služby, vybavenia a zariadenia má obstarať niektorý člen, podmienky dojednané medzi členom alebo skupinou členov predkladajúcich projekt a členom dodávajúcim materiál;

4. obsahovať záväzky člena alebo skupiny členov predkladajúcich projekt, že a) poskytnutá pomoc sa nepoužije takým spôsobom, aby napomáhala vojenské ciele, b) projekt sa podrobí ochranným opatreniam určeným v článku XII, pričom ochranné opatrenia, ktoré prichádzajú do úvahy, sa podrobne určia v dohode;

5. obsahovať vhodné ustanovenia o právach a záujmoch Agentúry a dotyčného člena alebo členov na všetkých vynálezoch a objavoch alebo patentoch získaných pri projekte;

6. obsahovať patričné ustanovenia týkajúce sa riešenia sporných otázok;

7. obsahovať iné ustanovenia, ktoré budú potrebné.

G. Ustanovenie tohto článku budú podľa potreby taktiež platiť pre žiadosti o materiály, služby, zariadenia alebo vybavenia pre projekty už jestvujúce.

Článok XII

Ochranné opatrenia Agentúry

A. Pri každom projekte Agentúry alebo pri inej akcii, keď zúčastnené strany požiadajú Agentúru o vykonávanie ochranných opatrení, Agentúra má, v rozsahu vhodnom pre tento projekt alebo akciu, tieto práva a zodpovednosť:

1. skúmať návrh špeciálneho zariadenia alebo vybavenia, včítane nukleárnych reaktorov, a schvaľovať ho len z toho hľadiska, aby sa zabezpečilo, že nebude podporovať žiadne vojenské ciele, že zodpovedá príslušným zdravotníckym a bezpečnostným normám a že umožní účinné uplatnenie ochranných opatrení určených v tomto článku;

2. požadovať zachovávanie všetkých zdravotníckych a bezpečnostných opatrení predpísaných Agentúrou;

3. požadovať udržiavanie a predkladanie prevádzkových záznamov, ktoré by pomáhali zabezpečiť evidenciu základných a špeciálnych štiepiteľných materiálov používaných alebo vyrábaných pri takom projekte alebo opatrení;

4. požadovať a prijímať zprávy o postupe prác;

5. schvaľovať postupy, ktoré sa majú použiť na chemické spracovanie ožiarených materiálov, a to len z hľadiska zabezpečenia, že toto chemické spracovanie neumožní zneužitie materiálov na vojenské účely a že pri ňom sa budú dodržiavať príslušné zdravotnícke a bezpečnostné normy; požadovať, aby špeciálne štiepiteľné materiály získané alebo vyrobené ako vedľajší produkt sa používali pri stálom dodržiavaní bezpečnostných opatrení Agentúry na mierové účely pre výskum alebo v reaktoroch už jestvujúcich alebo budovaných, ktoré označí príslušný člen alebo členovia; vyžadovať, aby u Agentúry sa uložil zvyšok akýchkoľvek špeciálnych štiepiteľných materiálov získaných alebo vyrobených ako vedľajší produkt nad množstvo potrebné na vyššie uvedené použitie, aby sa tak zabránilo hromadeniu týchto materiálov, a to s tým, že na žiadosť príslušného člena alebo členov špeciálne štiepiteľné materiály takto u Agentúry uložené sa neskoršie bez meškania vrátia príslušnému členovi alebo členom na použitie za tých istých podmienok, ako sa uvádza zhora;

6. vysielať na územie štátu alebo štátov, ktoré sú príjemcami, inšpektorov určených Agentúrou po porade s príslušným štátom alebo štátmi, ktorí budú mať vždy prístup ku všetkým miestam, údajom a osobám, ktoré v svojom zamestnaní zaobchádzajú s materiálmi, zariadením alebo prostriedkami, ktoré sa musia podľa týchto stanov zabezpečovať tak, ako je potrebné pre evidenciu dodaných základných a špeciálnych štiepiteľných materiálov, ako aj štiepiteľných produktov, zabezpečovať, či sa plnia záväzky zakazujúce použitie materiálov na podporu vojenských cieľov, uvedené v pododseku F-4 článku XI, či sa zachovávajú zdravotnícke a ochranné normy uvedené v pododseku A-2 tohto článku a všetky ostatné podmienky určené v dohode medzi Agentúrou a príslušným štátom alebo štátmi. Inšpektorov určených Agentúrou budú sprevádzať zástupcovia úradov príslušného štátu, ak o to požiada takýto štát, s podmienkou, že tým inšpektori nebudú zdržiavaní alebo inak obmedzovaní vo výkone svojich funkcií;

7. v prípade, že štát alebo štáty, ktoré sú príjemcami, nedodržia podmienky a v primeranej lehote neurobia požadované opatrenia na nápravu, dočasne zastaviť alebo úplne ukončiť pomoc a odobrať všetky materiály a vybavenia, ktoré Agentúra alebo niektorý člen dal k dispozícii na podporu projektu;

B. Len čo to bude potrebné, Agentúra ustaví Sbor inšpektorov. Sbor inšpektorov je zodpovedný za preverovanie každej činnosti vykonávanej Agentúrou a zisťuje, či Agentúra dodržuje zdravotnícke a ochranné opatrenia, ktoré predpísala pre projekty podliehajúce jej schváleniu, dozoru alebo riadeniu, a či Agentúra robí dostatočné opatrenia, aby sa zabránilo použitiu základných a špeciálnych štiepiteľných materiálov, ktoré sú v jej opatrovaní alebo ktoré sa používajú alebo ktoré sú vyrobené pri jej vlastnej činnosti, na podporu akýchkoľvek vojenských cieľov. Ak sa príslušné opatrenia nebudú dodržiavať alebo vykonávať, Agentúra urobí ihneď nápravu.

C. Sbor inšpektorov je taktiež zodpovedný za získavanie a overovanie evidencie uvedenej v pododseku A-6 tohto článku a zabezpečenie, či sú plnené záväzky uvedené v pododseku F-4 článku XI, či sa zachovávajú opatrenia uvedené v pododseku A-2 tohto článku a všetky iné podmienky projektu určené v dohode medzi Agentúrou a zúčastneným štátom alebo štátmi. Inšpektori oznamujú každý prípad neplnenia záväzkov generálnemu riaditeľovi, ktorý ich zprávu predloží Rade guvernérov. Rada vyzve štát alebo štáty, ktoré sú príjemcami, aby ihneď ukončili porušovanie záväzkov, ktoré sa zistilo. O porušovaní záväzkov podá Rada zprávu všetkým členom Agentúry, Rade bezpečnosti a Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov. V prípade, že štát alebo štáty, ktoré sú príjemcami, v primeranej lehote neurobia úplnú nápravu, Rada môže urobiť jedno alebo oboje z týchto opatrení: priamo obmedziť alebo zastaviť pomoc poskytovanú Agentúrou alebo niektorým členom a vyzvať na vrátenie materiálov a vybavení, ktoré sa dali členovi alebo skupine členov k dispozícii. Agentúra môže taktiež v zhode s článkom XIX pozbaviť výkonu členských práv a výsad člena, ktorý neplní záväzky.

Článok XIII

Náhrada členom

Pokiaľ niet inej dohody medzi Radou guvernérov a členom dodávajúcim Agentúre materiály, služby, zariadenia alebo vybavenia, Rada dojedná s takýmto členom dohodu, ktorá určí náhradu za uskutočnené dodávky.

Článok XIV

Finančné ustanovenia

A. Rada guvernérov predkladá každoročne Generálnej konferencii návrh rozpočtu výdavkov Agentúry. Na uľahčenie práce Rady v tomto smere generálny riaditeľ najprv pripraví návrh rozpočtu. Ak Generálna konferencia návrh rozpočtu neschváli, vráti ho spolu so svojimi odporúčaniami Rade. Rada potom predloží Generálnej konferencii na schválenie ďalšie návrhy.

B. Výdavky Agentúry sa delia na tieto kategórie:

1. výdavky správne; tieto výdavky zahrnujú

a) výdavky na zamestnancov Agentúry s výnimkou tých, ktorých práca sa týka materiálov, služieb, vybavení a zariadení uvedených v pododseku B-2 nižšie; výdavky na zasadania a výdavky potrebné na prípravu projektov Agentúry a na poskytovanie informácií;

b) výdavky spojené s vykonávaním ochranných opatrení, ktoré predvída článok XII pre projekty Agentúry alebo pododsek A-5 článku III pri dvojstranných alebo mnohostranných dohodách, spolu s výdavkami na správu a skladovanie špeciálneho štiepiteľného materiálu Agentúrou, s výnimkou poplatkov za správu a skladovanie uvedených v odseku E nižšie;

2. iné výdavky než tie, ktoré sú zahrnuté v pododseku 1 tohto odseku, na akékoľvek materiály, zariadenia, prevádzkárne a vybavenia získané alebo zriadené Agentúrou pri vykonávaní úloh, na ktoré je oprávnená, a výdavky za materiály, služby, vybavenia a zariadenia obstarané Agentúrou podľa dohôd s jedným alebo viacerými členmi.

C. Pri určovaní výdavkov podľa pododseku B-1b) Rada guvernérov odpočíta sumy, ktoré sa majú nahradiť podľa dohôd o vykonávaní ochranných opatrení uzavretých medzi Agentúrou a účastníkmi dvojstranných alebo mnohostranných dohôd.

D. Rada guvernérov rozdelí náklady uvedené v pododseku B-1 medzi členov podľa stupnice, ktorú určí Generálne konferencia. Generálna konferencia sa bude pritom spravovať zásadami prijatými Organizáciou Spojených národov pre určovanie príspevkov členských štátov do riadneho rozpočtu Organizácie Spojených národov.

E. Rada guvernérov určí pravidelne stupnicu poplatkov, včítane primeraných jednotných poplatkov za skladovanie a správu, za materiály, služby, vybavenia a zariadenia poskytnuté členom Agentúrou. Táto stupnica sa určí tak, aby sa Agentúre zabezpečili príjmy, ktoré by stačili kryť výdavky a náklady uvedené v pododseku B-2 po odpočítaní všetkých dobrovoľných príspevkov, ktoré Rada guvernérov môže použiť na tento účel v súlade s odsekom F. Výťažok z týchto poplatkov sa uloží na osobitný fond, z ktorého sa budú členom platiť dodané materiály, služby, vybavenia a zariadenia a kryť výdavky uvedené v pododseku B-2 vzniknuté Agentúre samej.

F. Všetky prebytky príjmov uvedené v odseku E, prevyšujúce výdavky a náklady uvedené tamtiež, a všetky dobrovoľné príspevky Agentúre sa prevedú na všeobecný fond, ktorý sa môže použiť podľa rozhodnutia Rady guvernérov so schválením Generálnej konferencie.

G. S výhradou pravidiel a obmedzení schválených Generálnou konferenciou je Rada guvernérov oprávnená dojednávať pôžičky v mene Agentúry bez toho, že by uložila členom Agentúry akékoľvek záväzky z pôžičiek uzavretých na základe tejto právomoci, a prijímať dobrovoľné príspevky venované Agentúre.

H. Rozhodnutie Generálnej konferencie o finančných otázkach a Rady guvernérov o výške rozpočtu Agentúry vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných a hlasujúcich členov.

Článok XV

Výsady a imunity

A. Agentúra bude požívať na území každého člena takú právnu spôsobilosť a také výsady, ktoré sú potrebné, aby plnila svoje úlohy.

B. Zástupcovia členov a ich náhradníci a poradcovia, guvernéri vymenovaní do Rady a ich náhradníci aj poradcovia a generálny riaditeľ a zamestnanci Agentúry budú požívať také výsady a imunity, ktoré sú potrebné, aby mohli nezávisle vykonávať svoje úlohy súvisiace s Agentúrou.

C. Právna spôsobilosť, výsady a imunity spomenuté v tomto článku sa vymedzia v osobitnej dohode alebo dohodách medzi Agentúrou, ktorú bude pritom zastupovať generálny riaditeľ, konajúci podľa smerníc Rady guvernérov, a jednotlivými členmi.

Článok XVI

Vzťah k iným organizáciám

A. So súhlasom Generálnej konferencie je Rada guvernérov oprávnená uzavierať zmluvu alebo zmluvy zakladajúce vhodný vzťah medzi Agentúrou a Organizáciou Spojených národov, ako aj s ktorýmikoľvek inými organizáciami, ktorých práce súvisia s prácou Agentúry.

B. Zmluva alebo zmluvy upravujúce vzťah medzi Agentúrou a Organizáciou Spojených národov majú určiť:

1. že Agentúra bude predkladať zprávy podľa ustanovení pododsekov B-4 a B-5 článku III;

2. že Agentúra prejedná rezolúcie jej sa týkajúce, ktoré prijali Valné zhromaždenie alebo ktorákoľvek rada Organizácie Spojených národov, a predloží na požiadanie kompetentnému orgánu Organizácie Spojených národov na schválenie zprávy o opatreniach Agentúry, ktoré v súlade s týmito stanovami podnikla sama alebo jej členovia ako výsledok tohto prejednania.

Článok XVII

Urovnanie sporov

A. Všetky otázky alebo spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania týchto stanov, ktoré sa nevyriešia rokovaním, sa predložia Medzinárodnému súdnemu dvoru v súlade so štatútom Dvora, pokiaľ sa strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

B. Tak Generálna konferencia, ako i Rada guvernérov sú oprávnené so schválením Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov vyžiadať si posudok Medzinárodného súdneho dvora o akejkoľvek právnej otázke, ktorá sa vyskytne pri vykonávaní činnosti Agentúry.

Článok XVIII

Zmeny a vystúpenie z Agentúry

A. Návrhy na zmenu týchto stanov môže podať každý člen Agentúry. Generálny riaditeľ pripraví overené odpisy znenia každej navrhovanej zmeny a dodá ich všetkým členom najmenej deväťdesiat dní predtým, než Generálna konferencia návrh prejedná.

B. Na piatom výročnom zasadaní Generálnej konferencie po tom, čo tieto stanovy vstúpia v platnosť, zaradí sa na program konania tohto zasadania otázka všeobecného preskúmania ustanovení týchto stanov. Ak s tým bude väčšina prítomných a hlasujúcich členov súhlasiť, vykoná sa preskúmanie stanov na budúcej Generálnej konferencii. Neskoršie môžu sa návrhy týkajúce sa všeobecného preskúmania týchto stanov predkladať Generálnej konferencii, ktorá rozhodne rovnakým postupom.

C. Zmeny nadobudnú účinnosť pre všetkých členov, keď ich

1. schváli Generálna konferencia dvojtretinovou väčšinou členov prítomných a hlasujúcich po prejednaní pripomienok, ktoré ku každému pozmeňovaciemu návrhu predložia Rada guvernérov, a

2. prijmú dve tretiny všetkých členov - v súlade s ich príslušným ústavným postupom. Prijatie vykonáva člen zložením listiny o prijatí u vlády, ktorá je v odseku C článku XXI uvedená ako depozitár.

D. Po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď tieto stanovy nadobudnú účinnosť v súlade s odsekom E článku XXI, alebo kedykoľvek niektorý člen nie je ochotný prijať zmenu týchto stanov, môže vystúpiť z Agentúry tým, že zašle písomnú výpoveď depozitárovi uvedenému v odseku C článku XXI a ten o tom ihneď upovedomí Radu guvernérov a všetkých ostatných členov.

E. Vystúpenie niektorého člena z Agentúry nebude mať vplyv na jeho zmluvné záväzky, ktoré prevzal podľa článku XI, ani na jeho rozpočtové záväzky pre rok, v ktorom vystupuje z Agentúry.

Článok XIX

Pozbavenie výsad

A. Člen Agentúry, ktorý je v meškaní s platením svojich peňažných príspevkov Agentúre, nemá právo v Agentúre hlasovať, ak sa suma jeho nedoplatkov rovná sume príspevkov, na ktoré je povinný za predchádzajúce dva roky alebo ak je vyššia. Generálna konferencia môže napriek tomu povoliť takému členovi, aby hlasoval, ak zistí, že neplatenie spôsobili okolnosti, ktoré nie sú v moci člena.

B. Člena, ktorý stále porušuje ustanovenia týchto stanov alebo akúkoľvek dohodu, ktorú Agentúra uzavrela na základe týchto stanov, možno pozbaviť výkonu výsad a členských práv uznesením Generálnej konferencie, prijatým dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov na odporúčanie Rady guvernérov.

Článok XX

Definície

Na účely týchto stanov majú výrazy používané v stanovách tento význam:

1. „Špeciálny štiepiteľný materiál“ je plutónium 239, urán 233, urán obohatený izotopom 235 alebo 233, akýkoľvek materiál obsahujúci jeden alebo viacej z týchto izotopov a taký iný štiepiteľný materiál, ktorý kedykoľvek určí Rada guvernérov. V žiadnom prípade sa výraz „špeciálny štiepiteľný materiál“ nepoužíva pre základný materiál.

2. „Urán obohatený izotopom 235 alebo 233“ znamená urán obsahujúci izotop 235 alebo 233 alebo oboje v takých množstvách, že pomer súčtu týchto izotopov k izotopu 238 je väčší než pomer izotopu 235 k izotopu 238 v prirodzenom uráne.

3. „Základný materiál“ znamená urán obsahujúci zmes izotopov, ako sa vyskytuje v prírode; urán s nižším obsahom izotopu 235, než má urán prirodzený; tórium; ktorýkoľvek z týchto materiálov vo forme kovu, zliatin, chemických zlúčenín alebo koncentrátov; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jeden alebo viacej predošlých prvkov v takej koncentrácii, ako kedykoľvek určí Rada guvernérov; taký iný materiál, aký kedykoľvek určí Rada guvernérov.

Článok XXI

Podpis, prijatie a nadobudnutie účinnosti

A. Tieto stanovy budú otvorené na podpis 26. októbra 1956 všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov alebo ktorejkoľvek z odborných organizácií a zostanú otvorené na podpis pre tieto štáty počas deväťdesiat dní.

B. Signatárne štáty sa stanú účastníkmi týchto stanov po zložení ratifikačnej listiny.

C. Ratifikačné listiny signatárnych štátov a listiny o prijatí štátov, ktorých členstvo sa schválilo podľa odseku B článku IV týchto stanov, sa uložia u vlády Spojených štátov amerických, ktorá sa tým určuje ako vláda depozitárna.

D. Ratifikáciu alebo prijatie týchto stanov vykonajú jednotlivé štáty v súlade so svojimi ústavnými predpismi.

E. Tieto stanovy s výnimkou prílohy nadobudnú účinnosť, len čo osemnásť štátov uloží ratifikačné listiny podľa odseku B tohto článku, a to za podmienky, že medzi týmito osemnástimi štátmi budú aspoň tri z týchto štátov: Kanada, Francúzsko, Sväz sovietskych socialistických republík, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené štáty americké. Ratifikačné listiny a listiny o prijatí predložené neskoršie nadobudnú účinnosť v deň, keď dôjdu depozitárnej vláde.

F. Depozitárna vláda upovedomí ihneď všetky signatárne štáty týchto stanov o dátume zloženia každej ratifikačnej listiny a o dátume, kedy stanovy nadobudli účinnosť. Depozitárna vláda ihneď upovedomí všetkých signatárov a členov o dátumoch, kedy sa ďalšie štáty stanú účastníkmi.

G. Príloha k týmto stanovám nadobudne účinnosť v prvý deň, keď tieto stanovy budú otvorené na podpis.

Článok XXII

Registrácia u Organizácie Spojených národov

A. Depozitárna vláda vykoná registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

B. Dohody uzavreté medzi Agentúrou a ktorýmkoľvek členom alebo členmi, dohody medzi Agentúrou a akoukoľvek inou organizáciou alebo organizáciami a dohody medzi členmi, ktoré podliehajú schváleniu Agentúrou, sa budú registrovať v Agentúre. Agentúra vykoná registráciu takých dohôd u Organizácie Spojených národov, ak článok 102 Charty Organizácie Spojených národov ich registráciu predpisuje.

Článok XXIII

Autentické znenie a overené kópie

Tieto stanovy spísané v čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické, sa uložia v archívoch depozitárnej vlády. Depozitárna vláda dodá vládam ostatných signatárskych štátov a vládam štátov prijatých za členov podľa odseku B článku IV riadne overené odpisy týchto stanov.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, tieto stanovy podpísali.

Dané v hlavnom sídle Organizácie Spojených národov dňa dvadsiateho šiesteho októbra roku tisíc deväťsto päťdesiateho šiesteho.

Príloha I

Prípravný výbor

A. V deň, keď tieto stanovy sa poprvé predložia na podpis, sa zriadi Prípravný výbor. Do neho vyšlú po jednom zástupcovi každý z týchto štátov: Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Československo, Francúzsko, India, Portugalsko, Juhoafrická únia, Sväz sovietskych socialistických republík, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené štáty americké a po jednom zástupcovi každý zo šiestich iných štátov, ktoré určí Medzinárodná konferencia o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Prípravný výbor bude v činnosti tak dlho, dokiaľ tieto stanovy sa nestanú účinnými a ďalej potom dokiaľ sa nezíde Generálna konferencia a sa nezvolí Rada guvernérov v súlade s článkom VI.

B. Pre krytie svojich výdavkov môže Prípravný výbor požiadať Organizáciu Spojených národov o poskytnutie pôžičky a urobí na to potrebné opatrenia s kompetentnými orgánmi Organizácie Spojených národov, včítane opatrení na úhradu pôžičky Agentúrou. Keby tieto prostriedky nedostačovali, môže Prípravný výbor prijať preddavky od jednotlivých vlád. Tieto preddavky sa môžu odpočítať od príspevkov príslušných vlád Agentúre.

C. Prípravný výbor:

1. zvolí svojich funkcionárov, schváli svoj spravovací poriadok, bude sa schádzať tak často, ako uzná za nutné, určí sám miesto svojich schôdzok a zriadi komisie, ktoré uzná za nutné;

2. ustanoví výkonného sekretára a potrebný personál, ktorý bude mať takú právomoc a bude vykonávať také úlohy, aké výbor určí;

3. urobí potrebné opatrenia pre zabezpečenie prvého zasadania Generálnej konferencie, najmä vypracuje predbežný program konania a návrh spravovacieho poriadku, pričom sa toto zasadanie má konať čo najskôr po tom, keď tieto stanovy nadobudnú účinnosť;

4. určí členov prvej Rady guvernérov v súlade s pododsekami A-1 a A-2 a odsekom B článku VI;

5. vypracuje štúdie, zprávy a odporúčanie pre prvé zasadanie Generálnej konferencie a pre prvú schôdzku Rady guvernérov o veciach, ktoré sa týkajú Agentúry a ktoré vyžadujú okamžitú pozornosť, včítane (a) financovania Agentúry, (b) rozpočtu pre prvý rok činnosti Agentúry, (c) technických problémov spojených s predbežným plánovaním činnosti Agentúry, (d) ustavenia stáleho personálu Agentúry, (e) umiestenia stáleho hlavného sídla Agentúry;

6. podá prvej schôdzke Rady guvernérov odporúčanie týkajúce sa dohody, ktorá určí sídlo a postavenie Agentúry, ako i vzájomné práva a povinnosti Agentúry a hostiteľskej vlády;

7.

(a) otvorí v súlade s článkom XVI týchto stanov rokovanie s Organizáciou Spojených národov na vypracovanie návrhu dohody, pričom tento návrh dohody sa predloží prvému zasadaniu Generálnej konferencie a prvej schôdzke Rady guvernérov;

(b) podá prvému zasadaniu Generálnej konferencie a prvej schôdzke Rady guvernérov odporúčanie týkajúce sa vzťahov medzi Agentúrou a inými medzinárodnými organizáciami, ako to predpokladá článok XVI týchto stanov.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenský preklad v Prílohe Zbierky zákonov na str. 81.