Vyhláška č. 59/1958 Zb.Vyhláška o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

(v znení č. 68/1963 Zb.)

Čiastka 23/1958
Platnosť od 09.10.1958
Účinnosť od 31.01.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XXI odseku E nadobudli Stanovy účinnosť 29. júla 1957.