Vyhláška č. 57/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

Čiastka 22/1958
Platnosť od 08.10.1954 do11.06.1960
Účinnosť od 08.10.1954 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.

OBSAH

57

VYHLÁŠKA

MINISTRA VNÚTRA

o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

z 23. septembra 1958


Podľa čl. II vládneho nariadenia č. 39/1958 Zb. vyhlasujem v prílohe úplné znenie vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov, ako vyplýva z neskorších predpisov.


Barák v. r.


Príloha vyhlášky č. 57/1958 Zb.

Vládne nariadenie

zo 16. júla 1954 č. 32 Zb.

o úprave niektorých pomerov členov národných výborov v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 27 a § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch a podľa zákonného opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 38/1958 Zb. o vedúcich odborov rád národných výborov:

§ 1

Členovia národných výborov sú povinní vykonávať funkciu, ku ktorej ich ľud povolal, svedomito a statočne, v duchu ľudovodemokratického zriadenia. Je im zaručené vykonávať funkciu bez ujmy na pracovnom zárobku. Aby sa nenarušoval chod národného hospodárstva a aby sa dbalo čo najväčšej hospodárnosti, organizujú národné výbory činnosť svojich členov zásadne tak, aby funkciu mohli vykonávať prevažne mimo pracovného času.

§ 2

(1) Zamestnávateľ je povinný na žiadosť rady národného výboru poskytnúť zamestnancovi, ktorý je členom národného výboru, pracovné voľno na dobu nevyhnutne potrebnú na to, aby mohol plniť povinnosti vyplývajúce z jeho členstva v národnom výbore.

(2) Predsedom, ich námestníkom a tajomníkom národných výborov, ktorí sú v pracovnom pomere, poskytuje zamestnávateľ na žiadosť rady národného výboru, o člena ktorej ide, neplatené pracovné voľno potrebné na výkon funkcie.

(3) Podľa zásad uvedených v odseku 1 a 2 uvoľňujú tiež jednotné roľnícke družstvá a iné výrobné družstvá svojich členov pre výkon funkcie v národnom výbore.

§ 3

(1) Za dobu pracovného voľna poskytnutého podľa § 2 ods. 1 má zamestnanec voči zamestnávateľovi nárok na všetky peňažné pôžitky, ako keby po túto dobu pre neho pracoval.

Peňažné pôžitky, ktoré zamestnancovi za dobu pracovného voľna prislúchajú, sa vypočítajú podľa priemerného zárobku zamestnanca za posledné tri mesiace. Po dobu takéhoto pracovného voľna prislúchajú zamestnancovi naturálne pôžitky, pokiaľ ich môže užívať.

(2) Členom národného výboru, ktorí nie sú v pracovnom pomere (členom jednotných roľníckych družstiev, súkromne hospodáriacim roľníkom apod.), alebo ktorí sú domáckymi robotníkmi, poskytne na ich žiadosť národný výbor primeranú náhradu za zárobok ušlý im výkonom funkcie.

(3) Členovia národných výborov majú nárok na náhradu nutných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie. Tieto výdavky uhradzuje národný výbor. Pre nárok na náhradu výdavkov a určenie ich výška sa použijú obdobne predpisy platné pre štátnych zamestnancov.

§ 4

Predsedom, ich námestníkom a tajomníkom národného výboru poskytuje národný výbor odmenu za výkon funkcie. Odmena je zhodnotením rozsahu zodpovednosti a významu funkcie a zahrňuje i náhradu ušlého zárobku.

§ 5

Predsedovia, ich námestníci a tajomníci národných výborov, ktorí nemôžu pre výkon funkcie vykonávať svoje doterajšie zamestnanie, posudzujú sa z hľadiska predpisov o dovolenke na zotavenie a na účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia ako zamestnanci národných výborov.

§ 6

(1) Zamestnanec, ktorému sa poskytlo pracovné voľno na plnenie povinností člena národného výboru (§ 2 ods. 1 a 2), nemôže byť z tohoto dôvodu ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru (napr. pri zaradení do pracovných alebo platových tried a skupín, pokiaľ ide o vznik nároku na dovolenku na zotavenie a jej dĺžku, z hľadiska predpisov o nemocenskom poistení, o dôchodkovom zabezpečení, o vernostnom prídavku apod.).

(2) Členstvo v národnom výbore nemôže byť dôvodom na preloženie (prevedenie, premiestenie) zamestnanca na pracovné miesto, ktoré by mu znemožnilo výkon funkcie, alebo na prácu menej kvalifikovanú, ani na rozviazanie pracovného pomeru. Ak zamestnávateľ poruší toto ustanovenie, urobí kompetentné ministerstvo na návrh rady národného výboru bez meškania nápravu.

§ 7

Ustanovenia § 2 ods. 2 a §§ 4 a 5 sa vzťahujú aj na členov rád národných výborov poverených vedením odborov rád národných výborov.

§ 8

Podrobnejšie predpisy vydá Ministerstvo vnútra v dohode s Ministerstvom financií, Štátnym úradom plánovacím, Ústrednou radou odborov a Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia.*)

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. Júnom 1954;**) vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Poznámky pod čiarou

*) Pokiaľ ide o nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, prešla táto pôsobnosť na Ústrednú radu odborov a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia [§ 2 ods. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/4956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov a § 3 ods. 3 písm. c) a § 32 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení].

**) Zmeny vykonané vládnym nariadením č. 39/1958 Zb. nadobúdajú účinnosť 1. Júlom 1958.